AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE - logo
IČO:00127906
FORMA:Jiné družstvo
ADRESA: Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. červenec 1981
DATUM ZÁNIKU:1. srpen 1992
Boženy Němcové 2625 Pardubice 53002

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (37) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
3. ledna 1969
Datum výmazu:
1. srpna 1992
Spisová značka:
DrXVIII 495 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 1. srpna 1992
Obchodní firma:
Zemědělské stavební sdružení Pardubice
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 7. července 1978
Zemědělské stavební sdružení, společný zemědělský podnik
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 2. ledna 1986
Agrostav, společný zemědělský podnik Pardubice
zapsáno 2. ledna 1986
vymazáno 14. dubna 1989
Agrostav, společný podnik, Pardubice
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 1. srpna 1992
Sídlo:
Pardubice
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 7. července 1978
Pardubice, ul. B. Němcové čp. 231
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 11. července 1981
Pardubice, ul. B. Němcové 2625
zapsáno 11. července 1981
vymazáno 1. srpna 1992
Identifikační číslo:
00127906
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 1. srpna 1992
Právní forma:
Družstvo
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 1. srpna 1992
Předmět podnikání:
1/ Při zajišťování komplexní zemědělské investiční výstavby bude sdružení zajišťovat zejména následující činnosti:
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
zpracovat přípravnou, projektovou a rozpočtovou dokumentaci na účelovou výstavbu a stavby pro zúrodnění půdy, pozemkové úpravy, případně tuto dokumentaci i u jiných projekčních složek a s těmito kooperovat.
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
organizovat, případně řídit výstavbu bytových jednotek na základě dohod s OVBD
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
objednávat a smluvně zajišťovat veškeré stavební materiály na plánovanou investiční výstavbu a postupně i na drobnou zemědělskou výstavbu a údržbu
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
úzce spolupracovat při sestavování ročních výhledových plánů u investiční výstavby s Okresním zemědělským sdružením
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
postupně budovat vlastní dodavatelskou kapacitu, především na úseku přidružené stavební výroby a doplňovat tak kapacity svých členů
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
podle potřeby provádět výchovu učňů pro vlastní podnik především v profesi přidružené stavební výroby
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
organizovat a řídit stavební skupiny JZD
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
provádět koordinaci přímých dodávek a technologických zařízení vč. jejich zajištění
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
postupně zajišťovat vlastní kapacitu pracovních sil jednak výchovou učňovského dorostu, jednak náborem z jiných podniků mimo okres
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
vytvářet postupně podmínky pro členy a budovat pro ně služby, které přinesou v maximální míře snížení dosavadní pracnosti v zajišťování investiční výstavby (mimo jiné půjčování mechanizmů, dopravu materiálu)
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
poskytovat odbornou technickou pomoc a informaci členům sdružení při uplatňování specializace a při rozvoji jejich podniku
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
zpracovat a zajišťovat úkoly spolené s agendou pozemkových úprav, vyhodnocovat ztráty zemědělské produkce, zábor půdy pro výstavbu, vč. vyhodnocování map půdních fondů
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
2/ Úkoly uvedené v předchozím odstavci může sdružení vykonávat i pro ty zemědělské podniky, které se nestanou jeho členy. Tyto služby však budou realizovány pro nečleny za plnou úhradu bez jakýchkoliv výhod.
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
organizovat, řídit a zajišťovat svépomocnou výstavbu JZD a celou inženýrskou činnost s ní související
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
usměrňovat, řídit a organizovat, případně budovat výrobny stavebních hmot a výrobny přidružené stavební výroby jak vlastní, tak i členů sdružení
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
Při zajišťování komplexní zemědělské investiční výstavby bude sdružení zajišťovat zejména následující činnosti:
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zpracovat přípravnou, projektovou a rozpočtovou dokumentaci na účelovou výstavbu a stavby pro zúrodnění půdy, pozemkové úpravy, případně tuto dokumentaci i u jiných projekčních složek a s těmito kooperovat.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Organizovat, případně řídit výstavbu bytových jednotek na základě dohod s OVBD.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Objednávat a smluvně zajišťovat veškeré stavební materiály na plánovanou investiční výstavbu a postupně i na drobnou zemědělskou výstavbu a údržbu.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Úzce spolupracovat při sestavování ročních výhledových plánů u investiční výstavby s Okresním zemědělským sdružením.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Postupně budovat vlastní dodavatelskou kapacitu, především na úseku PSV a doplňovat tak kapacity svých členů.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Provádět výchovu učňů pro vlastní podnik.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Organizovat stavební skupiny JZD a zeměděl. závodů.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Provádět koordinaci přímých dodávek a technologických zařízení včetně jejich zajišťování.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zajišťovat vlastní kapacitu pracovních sil výchovou učňovského dorostu a náborem.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Vtvářet postupně podmínky pro členy a budovat pro ně služby, které přinesou v maximální míře snížení dosavadní pracnosti v zajišťování investiční výstavby (mimo jiné půjčování mechanizmů, dopravu materiálu).
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Pskytovat odbornou technickou pomoc a informaci členům sdružení při uplatňování specializace a při rozvoji jejich podniku.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zracovat a zajišťovat úkoly spolené s agendou pozemkových úprav, vyhodnocovat ztráty zemědělské produkce, zábor půdy pro výstavbu, vč. vyhodnocování map půdních fondů.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Spravovat vybudovaná meliorační zařízení, která jsou v majetku členů, zajišťovat jejich provoz a organizovat členy k svépomocnému provádění. a) udržovacích prací melioračních zařízení b) zúrodňovacích prací (rekultivace, protierozní opatření, úpravy cest, rozšiřování orné půdy, výroba kompostů, těžba rašeliny, bahna a slínu) c) úprav vodního režimu v půdě odvodněním, závlahami čistou vodou, závlahami hnojivovými, budováním rybníků a nádrží pro zemědělské účely, úprav vodních toků a k přímému zvýšení úrodnosti pozemků.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zajišťovat výstavbu kanalizací a vodovodů pro zemědělské a jiné podniky.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zřídit samostatnou skupinu na údržbu melioračního detailu.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
V rámci volné kapacity poskytovat služby ostatním socialistickým organizacím a obyvatelstvu včetně nákladní, jejíž provozování pro cizí potřeby odborem dopravy ONV je povoleno do 31. 12. 1973.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Organizovat, řídit a zajišťovat svépomocnou výstavbu JZD a celou inženýrskou činnost s ní související.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Usměrňovat, řídit a organizovat, případně budovat výrobny stavebních hmot a výrobny přidružené stavební výroby jak vlastní, tak i členů sdružení. Sdružení přejímá do své správy a provozu cihelnu Časy a kamenolom ve Zdechovicích.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zajišťovat výstavbu, provoz a údržbu HMZ u odvodňovacích a závlahových soustav podle smlouvy s OSMS.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Využívat vybudovaných závlahových středisek především pro provoz a využití závlah. Jiné využití pak bude podle smlouvy se státní účelovou organizací.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zřizovat vlastní provozovny a dílny a zajišťovat opravářskou činnost.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
zpracování a zabezpečování projektové a rozpočtové dokumentace na účelovou a bytovou výstavbu pro pozemkové úpravy půdy, meliorace, úpravy vodních toků, na stavby pro zúrodnění půdy a zemědělské komunikace, a to v rámci oprávnění k projektové činnosti
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
organizování a zajišťování svépomocné výstavby JZD a celé inženýrské činnosti s ní související dle dohody předem uzavřené se zemědělskými podniky
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
provádění stavebních prací zemědělských, pozemních, inženýrských, vodních a melioračních a účelové bytové výstavby
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
provádění pomocné stavební výroby (zámečnické, natěračské, montážnické, elektroinstalace, pokrývačské, klempířské a pod.)
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
provádění zúrodňovacích prací neinvestičního charakteru
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
vyrábění stavebních hmot, výrobků pomocné stavební výroby a zajišťování provozu cihelny a lomu
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
smluvní zajišťování veškerých stavebních materiálů, strojů a zařízení pro generální dodávky i svépomocnou výstavbu a údržbu JZD
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
výchova učňů podle platných předpisů
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
zajišťování vlastní dopravní kapacity i kapacity mechanizačních prostředků (lehká a těžká mechanizace) pro potřebu vlastní i členských organizací
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
zpracování a zajišťování úkolů spojených s agendou pozemkových úprav, vyhodnocování ztrát zemědělské produkce, zábor půdy pro výstavbu včetně vypracování map půdního fondu
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
zajišťování provozu a údržby hlavních melioračních zařízení u odvodňovacích a závlahových soustav
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
zřizování vlastní opravárenské dílny a zajišťování oprávářské činnosti
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
koordinovat efektivní využívání stavebních skupin JZD k zajištění splnění úkolů na akcích nad 2 mil. Kčs rozpočtové ceny
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
provozování kovovýroby dílců, součástí a zařízení staveb v kooperaci s jinými organizacemi
zapsáno 3. července 1984
vymazáno 14. dubna 1989
provozování Kooperačního sdružení zemědělských stavebních organizací Východočeského kraje, které zajišťuje kooperaci a pomoc na úseku technickém, MTZ, ekonomickém, právním a ASŘ pro zemědělské organizace, převážně stavební dle kooperační smlouvy ze dne 18. 12. 1981.
zapsáno 3. července 1984
vymazáno 14. dubna 1989
zajišťování provozu a údržby melioračních zařízení
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
služby na úseku propagace pro potřebu vlastní, členských organizací, případně i ostatním organizacím
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
v rámci volné kapacity provádět stavební práce a poskytovat služby ostatním zemědělským socialistickým organizacím jako např. půjčování mechanizmů, opravářské činnosti po schválení v představenstvu podniku.
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Inženýrské stavitelství 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy územní 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 827 Vedení trubní dálkové a připojná 828 Vedení elektrické
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Vodní stavistelství 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Stavební práce výrobní povahy 838 Práce stavební při budování technologických zařízení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
2. Dodávky související s prováděním oprav, údržby a rekonstrukce stavebních objektů a technologických zařízení.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
3. Všechny stavební a nestavební práce související s realizací hospodářsko technických úprav pozemků, rekultivace a zúrodnění pozemků.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
4. Pomocná technologická stavební výroba pro realizaci své vlastní stavebně montážní činnosti a pro jiné organizace.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
5. Průmyslová výroba pro potřebu a realizaci vlastní stavebně montážní činnosti a pro prodej jiným organizacím na úseku. a/ dobývání surovin (kamenolom Zdechovice, písník, betonárky) b/ výroby - cihel - cihlena Časy, betonové výrobky - ocelové a železobetonové kontrukce - výrobky vědeckotechnického rozvoje - doplňkové kontrukce pro stavební a technologické výrobky včetně strojů, zařízení a dílů /PSV/
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
6. Opravárenská činnost převážně pro potřebu vlastní organizace - generální opravy stavebních strojů a mechanizmů, středních oprav a údržby stavebních strojů, opravy a údržby střední a malé mechanizace, opravy a údržby dopravních prostředků, oprav a údržby předmětů postupné spotřeby.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
7. Provozování nákladní dopravy a stavebních strojů a mechanizmů převážně pro stavebně montážní činnost, pro potřebu vlastní organizace a pro ostatní organizace.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
11. Výchova učňovského dorostu pro vlastní organizaci, případně pro jiné organizace.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
12. Projektovou geodetickou a inženýrskou činnost v rámci vydaných oprávnění.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
13. Provozování metodické pomoci prostřednictvím Kooperačního sdružení ZSO Vč. kraje, jehož postavení a činnost bude upravena samostatnou smlouvou.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
14. Zajišťování služeb na úseku propagace pro potřebu vlastní, členských organizací, popřípadě i ostatním organizacím.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
15. Provozování školících a rekreačních zařízení Voletiny a Seč.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
l. Dodávky veškerých stavebních a montážních prací podle oborové struktury stavebnictví především pro členské organizace nebo v rozsahu plánu schváleného představenstvem podniku.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Pozemní stavitelství 801 Budovy občanské výstavby (mimo haly) 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Průmyslové stavitelství 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly) 813 Věže, stožáry, komíny 814 Nádrže a jímky čistírem vod a ostat. pozemní nádrže, jímky zásobníky, jámy 815 Objekty pozemní zvláštní
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
8. Technická inspekce energetického zařízení, revize elektro, zdvihacích zařízení a vysokotlakých nádob pro vlastní a členské podniky, popřípadě i pro jiné organizace.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
9. Bilancování stavebního materiálu a technologického zařízení pro JZD rozdělovat podle zásad stanovených představenstvem podniku. Do výše 15 procent může představenstvo rozhodovat o přidělení limitovaného materiálu - do fondu údržby investic pro JZD. V případě investiční výstavby pro členské organizace, které nejsou řízeny oddělením MZVž, jsou tyto povinny předat podniku bilance materiálů a limity PHM v rozsahu odpovídající konkrétní investiční akci.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
10. Prodej výrobků ostatním organizacím v souladu s platnými právními předpisy.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
l. Dodávky veškerých stavebních prací a montážních prací podle odborové struktury stavebnictví, především pro členské organizace. Pozemní stavitelství, obor 801, 802, 803 Průmyslové stavitelství, obor 811, 812, 813, 814, 815 Inženýrské stavitelství, obor 821, 822, 823, 825, 827, 828 Vodní stavitelství, obor 831, 832, 833
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
Stavební práce výrobní povahy 838 Práce stavební při budování technologických zařízení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
2. Dodávky související s prováděním oprav, údržby a rekonstrukce stavebních objektů a technologických zařízení.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
3. Všechny stavební a nestavební práce související s realizací hospodářsko technických úprav pozemků, rekultivace a zúrodnění pozemků.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
4. Pomocná technologická stavební výroba.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
5. Průmyslová výroba pro vlastní potřebu a prodej. a) dobývání surovin /kamenolom Zdechovice, písník, betonárky/ b) výroby - cihelna Časy, betonové výrobky - ocelové a železobetonové konstrukce - výrobky vědeckotechnického rozvoje - doplňkové kontrukce pro stavební a technologické výrobky včetně strojů, zařízení a dílů /PSV/
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
6. Opravárenská činnost převážně pro potřebu vlastní organizace - generální opravy stavebních strojů a mechanizmů, středních oprav a údržby stavebních strojů, oprav a údržby střední a malé mechanizace, opravy a údržby předmětů postupné spotřeby.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
7. Provozování nákladní dopravy a stavebních strojů a mechanizmů převážně pro stavebně montážní činnost, pro potřebu vlastní organizace a pro ostatní odběratele.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
8. Technická inspekce energetického zařízení, revize elektro, zdvihacích zařízení a vysokotlakých, nádob pro vlastní podnik i pro jiné odběratele.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
9. Prodej výrobků ostatním zájemcům v souladu s platnými právními předpisy.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
10. Výchova učňovského dorostu pro vlastní organizaci, případně pro jiné zájemce.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
11. Projektovou, geodetickou a inženýrskou činost v rámci vydaných oprávnění.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
12. Zajišťování služeb na úseku propagace pro potřebu vlastních členských organizací, případně i ostatním zájemcům.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
13. Provozování školících a rekreačních zařízení Voletiny a Seč, ev. dalších.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
Statutární orgán:
Ředitel sdružení:
 
Úhřetice čp. 22
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 9. prosince 1971
Zástupce ředitele:
 
Pardubice, Kijevská čp. 89
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 9. prosince 1971
Zástupce ředitele - náměstek pro IV:
 
Havlíčkův Brod, Ul. Vítězného února čp. 892
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 28. února 1973
Zást. řed.-nám.pro meliorač.výst.:
 
Lipoltice čp. 81
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 28. února 1973
Zást. řed. - ekonomických náměstek:
 
Choteč čp. 36
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 28. února 1973
Ředitel sdružení:
 
Pardubice-Polabiny, Ul. Pionýrů čp. 177
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 28. února 1973
Člen:
 
Žáravice čp. 8
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Černá u Bohdanče čp. 12
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Starý Máteřov čp. 102
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Staré Hradiště čp. 17
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Bohumileč čp. 35
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Holotín čp. 11
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Pardubice - Studánka čp. 13
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Pardubice, Kašparova čp. 1274
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Předseda:
 
Sopřeč čp. 80
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Místopředseda:
 
Rokytno čp. 66
zapsáno 11. července 1981
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Horní Roveň čp. 110
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 3. července 1984
Člen:
 
Rokytno čp. 66
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 11. července 1981
Předseda:
 
Sopřeč čp. 663
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Místopředseda:
 
Slepotice čp. 42
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Člen:
 
Horní Hoveň čp. 110
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zást. ředitele- ekonomický náměstek:
 
Dašice, Třebízského čp. 120.
zapsáno 18. března 1986
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Třebosice 4
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Rohoznice 48
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Lipoltice 83
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Kunětice 35
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 11. července 1981
Člen:
 
Hostovice 35
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Pelechov 2
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 11. července 1981
Člen:
 
Litoměřice, Žernosecká 12
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 11. července 1981
zás.řed.-nám.pro inv.a melior.výst.:
 
Lipoltice čp. 81
zapsáno 5. července 1979
vymazáno 14. dubna 1989
Místopředseda:
 
Pardubice, Staňkova 1336
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 11. července 1981
Člen:
 
Dříteč čp. 40
zapsáno 18. března 1986
vymazáno 14. dubna 1989
Člen - současně ředitel podniku:
 
Pardubice - Polabiny, Ul. Pionýrů čp. 177
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 14. dubna 1989
Zást. ředitele- ekonomický náměstek:
 
Horní Ředice čp. 166
zapsáno 28. dubna 1977
vymazáno 18. března 1986
Zást. ředitele - náměstek pro IV:
 
Havlíčkův Brod, Ul. Vítězného února čp. 892
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 5. července 1979
Zást.řed.- nám. pro meliorač. výst.:
 
Lipoltice čp. 81
zapsáno 9. prosince 1971
vymazáno 5. července 1979
Zást. ředitele- technický náměstek:
 
Kojice čp. 104
zapsáno 5. července 1979
vymazáno 14. dubna 1989
Člen:
 
Dašice v Č., U splavu 343
zapsáno 3. července 1984
vymazáno 18. března 1986
Předseda:
 
Pardubice, Engelsova 845
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Místopředseda:
 
Kojice čp. 104
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Ředitel podniku:
 
Ráby čp. 106
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 19. prosince 1991
Ředitel podniku:
 
Holice, ul. 6.května 882
zapsáno 19. prosince 1991
vymazáno 1. srpna 1992
I. statut. zást. ředitele podniku:
 
Pardubice, Bratranců Veverkových čp. 702
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
II. statut. zást. ředitele podniku:
 
Pardubice, U Kostelíčka čp. 1334
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
Způsob jednání:
Zastupování: Podnik zastupuje navenek ředitel sdružení, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel sdružení, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
Zastupování: Podnik zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele a pověřený člen představenstva - pokud valná hromada k tomu nepověří jen ředitele - a to u písemností o právních úkonech, kterými se zakládají práva a povinnosti podniku. Ostatní písemnosti podepisuje jen ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Ručení: Členové přispívají k úhradě případných ztrát vzniklých v běžném roce a vykazovaných v ročních účetních uzávěrkách podniku, jakož i k úhradě schodku zjištěného při zrušení podniku, nejvýše však vždy částkou nepřesahující 10 % vložených podílů.
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 7. července 1978
Zastupování: Podnik zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Podepisování: Písemnosti o právních úkonech, kterými se zakládají práva a povinnosti podniku, podepisuje ředitel, předseda popří- padě pověřený člen představenstva, ostatní písemnosti podepisuje ředitel. Ručení: Členové přispívají k úhradě případných ztrát vzniklých v běžném roce a vykazovaných v ročních účetních uzávěrkách podniku, jakož i k úhradě schodku zjištěného při zrušení podniku, nejvýše však vždy částkou nepřesahující 10 % vložených podílů.
zapsáno 7. července 1978
vymazáno 14. dubna 1989
Zastupování: Podnik zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Ručení: Členské organizace se podílejí na úhradě případných ztrát nebo uhradí schodek zjištěný při zániku podniku v poměru stanoveném představenstvem podniku. Pokud podnik vykáže v některém roce ztrátu, použije k její úhradě prostředky podniku /rezervní fond/ eventuelně dotace orgánu hospodářského řízení. Při opakování ztráty v následujícím roce a nedostatku finančních prostředků v rezervním fondu, případně neposkytnutí dotace orgánem hospodářského řízení, bude tato uhrazena zúčastněnými organizacemi v poměru určeném představenstvem společného podniku. Pokud dojde ke ztrátě ve třetím, po sobě následujícím roce, bude rozhodnuto o zániku podniku.
zapsáno 14. dubna 1989
vymazáno 21. srpna 1990
Zastupování: Společný podnik zastupuje navenek ředitel nebo jeho zástupci, v uvedeném pořadí. Podepisování: K vytištěnému názvu společného podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupci v uvedeném pořadí. Ručení: Účastníci ručí za závazky podniku společně a nerozdílně do výše svých členských podílů. Členský podíl činí u nových zúčastněných organizací hospodařících na půdě 25,- Kč za l ha zemědělské půdy a u zúčastněných organizací bez půdy 200 tis. Kčs a dalších 1000,- Kč za každného pracovníka průměrného evidenčního stavu zúčastněné organizace nad hranici 200 pracovníků.
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení Podnik byl zřízen podle § 34 a násl. zák.č. 49/59 Sb. na základě vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy č. 47/1968 Sb., smlouvou o zřízení sdružení ze dne 16. prosince 1968, usnesením ustavující schůze sdružení ze dne 16. prosince 1968 a schválením rady ONV v Pardubicích ze dne 20. prosince 1968.
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 1. srpna 1992
Právní poměry sdružení se řídí podle stanov přijatých na ustavující schůzi sdružení dne 16. prosince 1968, dle nichž: a) představenstvo je ll ti členné, volených valnou hromadou na dobu tří let b) ručení: členové sdružení jsou povinni přispívat k úhradě případných ztrát, vzniklých v běžném roce a vykazovaných ročních účetních závěrkách sdružení, jako i k úhradě shodku zjištěného při zrušení sdružení, nejvýše však vždy částkou nepřesahující 10 % vložených podílů.
zapsáno 3. ledna 1969
vymazáno 28. února 1973
Právní poměry sdružení se řídí podle stanov přijatých na ustavující schůzi sdružení dne 16. prosince 1968, dle nichž: - představenstvo je ll ti členné, volených valnou hromadou na dobu tří let
zapsáno 28. února 1973
vymazáno 1. srpna 1992
Ke dni 31. března 1971 sloučení: l/ Melioračního družstva Pardubice, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Do 435 2/ Melioračního družstva se sídlem v Holicích v Č., zapsaného v podnikovém rejstříku pod Do 363 obou jako družstev přejímaných s tímto společným družstevním podnikem jako organizací přejímající, takže sloučením obě přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzala přejímající organizace.
zapsáno 20. listopadu 1972
vymazáno 1. srpna 1992
Změna článku VII nového znění smlouvy o zřízení podniku, která se týká vnitřních poměrů družstva.
zapsáno 27. srpna 1974
vymazáno 1. srpna 1992
Změna odd. IX. odst. l/ smlouvy
zapsáno 11. července 1981
vymazáno 1. srpna 1992
Změna čl. I, III. bodu f/ a g/ a dále článků VII.-XV. - pro vedení dílčích změn smlouvy dle novelizace vyhl. č. 159/75 Sb., vyhláškou č. 100/83 Sb., a to podle textu vyhl. č. 100/83.
zapsáno 3. července 1984
vymazáno 1. srpna 1992
Kmenové jmění: 33 840,- Kčs
zapsáno 21. srpna 1990
vymazáno 1. srpna 1992
Na základě usnesení schůze představenstva ze dne 8. 2. 1991 a povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí Federálního ministerstva financí č.j. XI/2 - 7 896/91 ze dne 27. 3. 1991 se zapisuje nově přistupující zahraniční účastník: SUN KING DEVELOPMENTS INC. SAM WATERMAN - 8098 DUPLEX AVENUE TORONTO, ONTARIO M4R 1WG /482-0831, registrované společně v TRENDSETTERS INTERNATIONAL RESORT VACATIONS INC. CANADA, zastoupené Alla C. Williams, se sídlem 601 Velmar Drive, Woodbridge Ontario, L4L 8H7, Canada a managerem pro Československé Milan Vokoun, 2748 Willowmore Way, Mississauga Ontario, L5N 3N9, v ČSFR se sídlem v Pardubicích, Starých Čivicích čp. 120, 530 06 Pardubice 6 (detašovaně).
zapsáno 29. března 1991
vymazáno 1. srpna 1992
Kmenové jmění se zvyšuje o členský podíl zahraničního účastníka ve výši 269 110,- Kčs. Výše kmenového jmění je po přistoupení zahraničního účastníka 34 109 110,- Kčs.
zapsáno 29. března 1991
vymazáno 1. srpna 1992
Zakladatelé společného podniku se dohodli o zrušení společného podniku k 1. 8. 1992 bez likvidace s tím, že veškeré jmění s příslušenstvím, pohledávkami a závazky přechází na nově ustanovenou akciovou společnost Agrostav Pardubice (B. 742).
zapsáno 14. července 1992
vymazáno 1. srpna 1992
Agrostav, společný podnik, Pardubice se sídlem v Pardubicích
zapsáno 1. srpna 1992
vymazáno 1. srpna 1992

Originál výpisu AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE. Údaje byly staženy 7. března 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00127906 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00127906 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
AGROSTAV,SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, PARDUBICE - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů