LGO INVEST a.s., Hradec nad Moravicí IČO 06157360 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: LGO INVEST a.s. LGO INVEST a.s. - logo
IČO:06157360
Z. KAPITÁL:505.7 milionů Kč
SCHRÁNKA:  qshjvhz
ADRESA: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Gudrichova 763 Hradec nad Moravicí 74741

Poslední změny

a události LGO INVEST a.s.

23.6.2017    Změna: Správní rada ing. Zdeněk Svoboda
23.6.2017    Zapsán prokurista Pavel Stuchlík
23.6.2017    Zapsán člen statutárního orgánu ing. Zdeněk Svoboda
23.6.2017    Vymazán člen statutárního orgánu František Zeman
23.6.2017    Vymazána správní rada František Zeman
23.6.2017    Vymazán akcionář Global Private Solutions SE, IČO: 03668789
23.6.2017    Změna kapitálu z 2 000 000,-Kč, splaceno: 100% na 505 726 000,-Kč, splaceno: 100%

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (3) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. června 2017
Spisová značka:
B 10940 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
LGO INVEST a.s.
Sídlo:
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
Identifikační číslo:
06157360
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech
Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární ředitel:
Statutární ředitel:
 
Vítězná 697, 696 02 Ratíškovice
Den vzniku funkce: 22. června 2017
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.
Správní rada:
Předseda správní rady:
 
Vítězná 697, 696 02 Ratíškovice
Den vzniku funkce: 22. června 2017
Den vzniku členství: 22. června 2017
Počet členů:
1
Prokura:
Malá 1175/7, Kylešovice, 747 06 Opava
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně ve všech právních jednáních, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovité věci.
Akcie:
505 726 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, použije se na úpravu předkupního práva ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Neujednají-li si akcionáři, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit akciový podíl poměrně podle velikosti svých akciových podílů. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li písemným oznámením akcionář nabídku do 60 dní od jejího učinění písemnou výzvou. V případě, že některý akcionář nevyžije své předkupní právo, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře poměrně podle velikosti jejich akciových podílů. V tomto případě, když některý akcionář neuplatní své předkupní právo, je akcionář, který chce své akcie prodat, povinen učinit zbylým akcionářům na část akciového podílu, ke kterému nebylo uplatněno předkupní právo, novou nabídku dle shora uvedeného postupu. Předkupní právo mají akcionáři i v případě, že některý z akcionářů převádí podíl bezúplatně; tehdy mají akcionáři právo akciový podíl vykoupit za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku.
Základní kapitál:
505 726 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
(A) Valná hromada společnosti LGO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti LGO INVEST a.s. o částku ve výši 503.726.000,- Kč (pět set tři milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 505.726.000,- Kč (pět set pět milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti LGO INVEST a.s. Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. (B) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů, ani na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Jiří Brzobohatý, CSc., datum narození 31.8.1948, bydliště Břeclav, Veslařská 2228/64, PSČ 690 02, (dále jen Ing. Jiří Brzobohatý, CSc.), Ing. Pavel Důbrava, datum narození 2.5.1956, bydliště Rohatec, Hodonínská 344/42, PSČ 696 01, (dále jen Ing. Pavel Důbrava), Ing. ZDENĚK SVOBODA, datum narození 14.9.1957, bydliště Ratíškovice, Vítězná 697, PSČ 696 02, (dále jen Ing. ZDENĚK SVOBODA), a Václav Tesárek, datum narození 16.5.1965, bydliště Praha 1, Malá Strana, Tomášská 24/8, PSČ 118 00, (dále jen Václav Tesárek). (C) Valná hromada společnosti LGO INVEST a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 503.726 (pěti sty třema tisíci sedmi sty dvaceti šesti) kusy nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3101-161/17 vypracovaným dne 7.6.2017 (sedmého června roku dva tisíce sedmnáct) znaleckým ústavem Kreston ACE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČO: 441 19 097, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, znalcem určeným dle ustanovení § 251 ZOK statutárním ředitelem, (dále jen znalecký posudek), a kterými jsou níže uvedené podíly v obchodní společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, IČO: 253 17 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24856, (dále jen společnost LAMA GAS OIL s.r.o.), a to: - podíl ve výši 6 % (šest procent) Ing. Jiřího Brzobohatého, CSc., jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 84.188.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. Jiří Brzobohatý, CSc. 84.188 (osmdesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 84.188.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých); - podíl ve výši 9,3 % (devět procent a tři desetiny procenta) Ing. Pavla Důbravy, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 130.492.000,- Kč (jedno sto třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. Pavel Důbrava 130.492 (jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu výši 130.492.000,- Kč (jedno sto třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých); - podíl ve výši 12,6 % (dvanáct procent a šest desetin procenta) Ing. Zdeňka Svobody, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 176.795.000,- Kč (jedno sto sedmdesát šest milionů sedm set devadesát pět tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. ZDENĚK SVOBODA 176.795 (jedno sto sedmdesát šest tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 176.795.000,- Kč (jedno sto sedmdesát šest milionů sedm set devadesát pět tisíc korun českých); - podíl ve výši 8 % (osm procent) Václava Tesárka, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 112.251.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých), za tento vklad upíše Václav Tesárek 112.251 (jedno sto dvanáct tisíc dvě stě padesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu výši 112.251.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých). (D) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů a počíná běžet přijetím tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti LGO INVEST a.s. v budově na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, pokud se společnost LGO INVEST a.s. a upisovatelé nedohodnou jinak. (E) Nepeněžité vklady musí být do společnosti vneseny nejpozději do 15 (patnácti) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti LGO INVEST a.s. v budově na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, pokud se společnost LGO INVEST a.s. a upisovatelé nedohodnou jinak.

Originál výpisu LGO INVEST a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík LGO INVEST a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy LGO INVEST a.s. Údaje byly staženy 21. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 06157360 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 06157360 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
LGO INVEST a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů