D2G a.s., Praha IČO 06588786 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: D2G a.s. D2G a.s. - logo
IČO:06588786
Z. KAPITÁL:324.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  q4muws2
ADRESA: Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Štěrboholská 1404 Praha 10200

Poslední změny

a události D2G a.s.

27.11.2017    Změna: Člen představenstva, předseda Jan Kislinger
27.11.2017    Zapsán člen dozorčí rady, předseda LUCIE BALEKOVÁ
27.11.2017    Zapsán člen dozorčí rady RENÁTA ĎURČOVÁ
27.11.2017    Zapsán člen představenstva Vladislav Němec
27.11.2017    Zapsán člen dozorčí rady Ondřej Vičar
27.11.2017    Vymazán člen statutárního orgánu Jan Kislinger
27.11.2017    Vymazána správní rada Jan Kislinger

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (5) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
8. listopadu 2017
Spisová značka:
B 22939 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
D2G a.s.
Sídlo:
Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo:
06588786
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Chodská 1181/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 24. listopadu 2017
Den vzniku členství: 24. listopadu 2017
člen představenstva:
 
Brtnice 113, 251 69 Velké Popovice
Den vzniku členství: 24. listopadu 2017
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Předseda představenstva zastupuje společnost samostatně. Ostatní dva členové představenstva společnost zastupují a podepisují vždy společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
č.p. 88, 534 01 Chvojenec
Den vzniku funkce: 24. listopadu 2017
Den vzniku členství: 24. listopadu 2017
člen dozorčí rady:
 
17. listopadu 1224/17, 742 21 Kopřivnice
Den vzniku členství: 24. listopadu 2017
člen dozorčí rady:
 
Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 24. listopadu 2017
Akcie:
324 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem dozorčí rady společnosti.
Základní kapitál:
324 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 16.11.2017 rozhodl takto. zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 157.000.000,-- Kč (jedno sto padesát sedm miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 2.000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) na novou výši 159.000.000,-- Kč (jedno sto padesát devět miliónů korun českých), a to upsáním 157.000 (jednoho sta padesáti sedmi tisíc) kusů nových kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír (dále jen Nové akcie), představující peněžitý vklad, přičemž -se nepřipouští upisovat Nové akcie nad nebo pod navrhovanou částku; -není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; -Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod na jinou osobu bude podmíněn souhlasem valné hromady Společnosti; -Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva na upsání nových akcií Společnosti vzdal. -Nové akcie budou upisována bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 479 ZOK, když o Nové akcie budou nabídnuty v souladu s ust. § 488 ZOK k úpisu předem určenému zájemci, Jedinému akcionáři, společnosti s obchodní firmou JKFG a.s., se sídlem na adrese Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 04317084, kterému bude nabídnuto k úpisu 157.000 kusů Nových akcií; o lhůta pro upisování Nových akcií, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jedinému akcionáři do 30 (třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; o upisování Nových akcií bude provedeno v sídle Společnosti na adrese Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 10200 Praha 10; oemisní kurs Nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; -Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK, -lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejich upsání, -dle ustanovení § 475 písm. 1) ZOK se připouští možnost započtení části pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií ve výši 157.000.000,-- Kč (jedno sto padesát sedm miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Společnosti), když pohledávka Jediného akcionáře z titulu práva na úhradu kupní ceny za převod podílů činí 324.000.000,- Kč, přičemž Jediný akcionář jako převodce převedl na Společnost jako nabyvatele podíl na DEIMOS s.r.o., IČ 45309183, se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10 ve výši 100% a podíl na O. K. NAVY, spol. s r.o., IČ 44567871, se sídlem B. Egermanna 305, Arnultovice, 473 01 Nový Bor ve výši 100% za celkovou úplatu ve výši 324.000.000,- Kč. Jedinému akcionáři tak vznikla vůči Společnosti z titulu práva na úhradu kupní ceny za převod uvedených podílů pohledávka ve výši 324.000.000,- Kč, jejíž existence byla potvrzena auditorem Ing. Zdeňkem Dvořákem, auditorem, číslo osvědčení KA ČR 1351, Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha 1. Tato pohledávka bude částečně započtena ve výši 157.000.000,-- Kč (jedno sto padesát sedm miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Jediného akcionáře), -dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je povinen statutární ředitel Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nových akcií; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nových akcií; -započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti je výhradní formou splacení emisního kursu Nových akcií; usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti proto neobsahuje určení účtu u banky pro splacení emisního kursu Nových akcií.
Jediný akcionář společnosti D2G a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku ve výši 165.000.000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých), na celkovou částku 324.000.000,- Kč (tři sta dvacet čtyři milionů korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 165.000 (jedno sto šedesáti pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je NOBIUM S.a r.l., společnost s ručením omezeným založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem 14 rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 206 386, (dále jen "předem určený zájemce" nebo "společnost NOBIUM S.a r.l."); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (F) Upisování nových akcií, tj. uzavření písemné smlouvy ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií činí 5 (pět) pracovních dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy uvedené výše pod písm. (F) předem určenému zájemci, společnosti NOBIUM S.a r.l. Statutární orgán společnosti D2G a.s. je povinen doručit návrh této smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti D2G a.s., v budově na adrese Štěrboholská 1404/104, Hostivař, Praha 10, PSČ 102 00, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a upisovatel nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 5 (pět) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích. Emisní kurs akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na účet Společnosti číslo: 100, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s.

Originál výpisu D2G a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík D2G a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy D2G a.s. Údaje byly staženy 30. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 06588786 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 06588786 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu D2G a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu D2G a.s..

D2G a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů