Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav, Jihlava IČO 65761979 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - logo
IČO:65761979
FORMA:Ústav
SCHRÁNKA:  r39tkic
ADRESA: Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Komenského 5264 Jihlava 58601

Kontakty Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON567 215 019  - recepce
EMAILos.vor@seznam.cz
WWWwww.os-vor.cz

Poslední změny

a události Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav

24.12.2015    Změna názvu z Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava na Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav
24.12.2015    Zapsána správní rada Martina Přibylová
24.12.2015    Zapsána správní rada MUDr. JANA TOUFAROVÁ
24.12.2015    Zapsán zakladatel Mgr. MARTIN ŠŤASTNÝ
24.12.2015    Zapsána správní rada MUDr. DAGMAR DVOŘÁKOVÁ
24.12.2015    Změna spisové značky L 6930 vedená u Krajského soudu v Brně U 122 vedená u Krajského soudu v Brně
24.12.2015    Změna právní formy z Spolek na Ústav

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (4) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
2. září 1998
Spisová značka:
U 122 vedená u Krajského soudu v Brně
Název:
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav
Sídlo:
Komenského 5264/36A, 586 01 Jihlava
Identifikační číslo:
65761979
Právní forma:
Ústav
Předmět činnosti:
Ústav se zakládá za účelem poskytovat podporu lidem s psychiatrickou zkušeností. Posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít co nejvíce plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.
Předmětem činnosti je poskytování sociálních (zdravotních) služeb na odborné úrovni a v dostupné formě v souladu s platnými zákonnými normami.
Statutární orgán - ředitel:
Ředitel:
 
Ing. EVA KANTOROVÁ
Pístov 8, 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 24. prosince 2015
Počet členů:
1
Způsob jednání:
1.Ředitel je statutárním orgánem ústavu. 2.Ve vztahu k zaměstnancům ústavu je ředitel vedoucím pracovníkem organizace. 3.Ředitelem ústavu je: Jméno a příjmení: Ing. Eva Kantorová narozena: 15. 2. 1970 bydliště: Pístov 8, 586 01 Jihlava 4.Ředitel nemůže být členem správní rady, má však právo účastnit se jejích jednání a prezentovat na nich svá stanoviska. 5.Funkční období ředitele je pětileté, může být volen opakovaně. 6.Ředitel zejména: a) zastupuje ústav a jedná jeho jménem b) řídí běžný chod ústavu v souladu s naplňováním účelu, s nímž byl založen, c) jedná jménem ústavu v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou, d) odpovídá za realizaci činností ústavu, e) odpovídá za vedení předepsané účetní evidence, f) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu, g) připravuje podklady pro jednání správní rady. h) minimálně jednou za 3 měsíce informuje o stavu činnosti ústavu správní radu 7.Správní rada může změnit rozsah pravomocí ředitele. 8.Správní rada ředitele odvolá, pokud nezajistil řádné plnění povinností, a to přesto, že byl jejím prostřednictvím k nápravě tohoto stavu vyzván, nebo pokud i přes řádné plnění jeho povinností jedná způsobem, který ústav navenek poškozuje. 9.Za ústav jedná ředitel takto: a) v běžných záležitostech zastupuje ústav ve všech věcech samostatně. b) podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu ústavu připojí ředitel svůj podpis. c) v případě, že jde o dispozici s nemovitým majetkem či movitým majetkem v hodnotě nad 50.000,- nebo o uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro ústav závazek nebo pohledávka vyšší než 100.000,- Kč, připojí k podpisu ředitele svůj podpis dva členové správní rady. Podrobnosti budou upraveny statutem. 10.K jednáním dle § 412 občanského zákoníku musí správní rada udělit předchozí písemný souhlas.
Správní rada:
Předseda správní rady:
 
Horní 198/33, Staré Hory, 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 24. prosince 2015
Den vzniku členství: 24. prosince 2015
Člen správní rady:
 
Kaštanová 445/3, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 24. prosince 2015
Den vzniku členství: 24. prosince 2015
Člen správní rady:
 
Předboř 15, 588 22 Luka nad Jihlavou
Den vzniku funkce: 24. prosince 2015
Den vzniku členství: 24. prosince 2015
Počet členů:
3
Způsob jednání:
1.Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a řádné hospodaření s jeho majetkem. 2.Správní rada má 3 členy. 3.Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období člena správní rady je pětileté. 4.Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován znovu. Funkci smí vykonávat nejvýše tři funkční období za sebou. 5.Pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatel nejpozději do zasedání příští správní rady jmenuje na jeho místo člena nového. Jestliže zakladatel nejmenuje nového člena správní rady v uvedeném termínu, nového člena jmenuje správní rada. 6.V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové správní rady zvolí ze svého středu. Předseda svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem. 7.Členové správní rady jsou: MUDr. JANA TOUFAROVÁ - předseda narozena: 20. 4. 1972 bydliště: Horní 33, 586 01 Jihlava MUDr. DAGMAR DVOŘÁKOVÁ - člen narozena: bydliště:: MARTINA PŘIBYLOVÁ - člen narozena: 7. 5. 1975 bydliště: Předboř 15, 588 22 Luka nad Jihlavou 8.Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká: a) uplynutí funkčního období, b) odvoláním zakladatelem, c) vzdáním se funkce, d) úmrtím, e) ztrátou bezúhonnosti. 9.Člen správní rady se může vzdát své funkce. Tuto skutečnost musí oznámit správní radě. 10.Pokud člen správní rady nevykonává odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní se zasedání správní rady nebo poškodí zájmy ústavu, může ho zakladatel odvolat z funkce člena správní rady. Jestliže zakladatel neodvolá člena správní rady bezodkladně, nejpozději do 3 měsíců po té co je o to správní rada požádala, člena správní rady může odvolat správní rada. 11.Správní rada bezodkladně informuje zakladatele o tom, že se uvolnilo místo člena správní rady. 12.Správní rada jedná nejméně třikrát ročně. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. 13.Pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady. 14.Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti § 410-412 občanského zákoníku a dále: a) o zrušení ústavu. K rozhodnutí o zrušení ústavu je třeba souhlasu zakladatele. b) o vydání statutu, jeho změně a doplnění, c) rozsahu plných mocí ředitele k zastupování ústavu, d) jmenování a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy, e) rozdělení hospodářského výsledku, f) o odměňování členů správní rady a ředitele v závislosti na hospodářském výsledku ústavu g) o zřízení poboček ústavu, 15.Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O změně zakládací listiny, o zrušení ústavu a o ústavu, kterému bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele, o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů správní rady. 16.Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a předseda. Zápis je zaslán řediteli a zakladateli. 17.Další podrobnosti o způsobu jednání správní rady upraví statut a jednací řád.
Zakladatel:
Nad Plovárnou 3737/9, 586 01 Jihlava
Výše vkladu:
500,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Statut ústavu Správní rada vydá po vzniku ústavu statut ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.
Účetnictví a výroční zpráva ústavu 1.Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a náklady a výnosy spojené se správou ústavu. 2.Ústav vydává výroční zprávu a je povinen ji zveřejnit nejpozději do vždy do uplynutí 6 měsíců pro skončení účetního období (roku). Výroční zprávu schvaluje správní rada. Za vyhotovení výroční zprávy a její předání správní radě je zodpovědný ředitel. 3.Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu jsou veřejně přístupné v sídle ústavu a na webových stránkách ústavu.

Originál výpisu Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav. Údaje byly staženy 27. října 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 65761979 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 65761979 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů