HSBC Bank plc - pobočka Praha, Praha IČO 65997212 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: HSBC Bank plc - pobočka Praha
IČO:65997212
FORMA:Odšt.záv.zahr.práv.os
SCHRÁNKA:  yusdanz
DIČ, DPH:CZ699001911 informace o dph, ověřit
ADRESA: Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na Florenci 2116 Praha 11000

Kontakty HSBC Bank plc - pobočka Praha

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
24. února 1997
Spisová značka:
A 20030 vedená u Městského soudu v Praze
Označení odštěpného závodu:
HSBC Bank plc - pobočka Praha
Sídlo:
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:
65997212
Právní forma:
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Předmět podnikání:
přijímání vkladů od veřejnosti
poskytování úvěrů
investování do cenných papírů na vlastní účet
platební styk a zúčtování
poskytování záruk
otvírání akreditivů
obstarávání inkasa
finanční makléřství
poskytování porad ve věcech podnikání
obhospodaařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management)
vydávání a správa platebních prostředků
obchodování na vlastní účet nebo účet klienta 1. s nástroji peněžního trhu 2. s peněžními prostředky v cizích měnách 3. v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí ( options) včetně kursových a úrokových obchodů 4. s převoditelnými cennými papíry
účast na vydání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb
poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků
peněžní makléřství
uložení a správa cenných papírů
úschova cenností
výkon funkce depozitáře
poskytování bankovních informací
pronájem bezpečnostních schránek
Vedoucí odštěpného závodu:
 
RICHARD JOHN KEERY
Na viničních horách 1830/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zřizovatel - zahraniční osoba:
HSBC BANK PLC
8 Canada Square, London E14 5 HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ostatní skutečnosti:
Jménem organizační složky jedná a podepisuje vedoucí organizační složky samostatně v plném rozsahu. Vedoucí organizační složky podepisuje písemnosti jménem společnosti tak, že k obchodnímu jménu organizační složky, napsanému nebo vytišztěnému, připojí svůj podpis.
Údaje ke zřizovateli: -Zapsána v Registru společnosti pro Anglii a Wales pod Reg.č.14259
Zřizovatel se řídí právem platným na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Předmět podnikání zřizovatele: - provozovat v kterékoliv části světa bankovnoctví všeho druhu a provozovat vše, co s tím souvisí, nebo co by se mohlo kdykoliv a všude, kde bude společnost podnikat, obvykle provozovat jako součást bankovnictví či obchodování penězi nebo cennými papíry všeho druhu, v souvislosti s ním, přispívat či usnadňovat nebo činit ziskovým provozování bankovnictví a obchodování penězi nebo cennými papíry -provádět finanční obchody a finanční operace všeho druhu -ujímat se funkce zplnomocněnce, konkursního správce, pokladníka, registrátora nebo tajemníka a ujímat se veškerých svěřenství - podnikat jako investiční a holdingová společnost a nybývat a držet, prodávat, zatěžovat hypotékou, vyměňovat, obchodovat, odprodávat, vydávat, ukládat a upisovat akcie, dluhopisy, neumořitelné dluhopisy, směnky, dlužní úpisy, obligace a cenné papíry vytvořené nebo obchodovatelné v kterékoliv části světa - jednat jako manažeři, kontroloři a organizátoři celých nebo částí podniků, ředitelé společností, zástupci pro řízení, poradci pro řízení, obchodní, finanční a techničtí poradci a poskytovat sekretářské, administrativní, technické a obchodní služby všeho druhu -řídit, koordinovat, financnovat, dotovat a jinak pomáhat jakékoliv společnosti, část jejíhož akciového kapitálu je v držení HSBC BANK PLC, uzavírat dohody o dělení zisků nebo ztrát, spojování podílů, společných podnicích, recipročních koncesní nebo spolupráci, o dobrovolných platbách, prostřednictvím subvencí či jinak a jakákoliv jiná ujednání, která mohou být žádoucí, pokud jde o podnikání nebo operace shora zmíněné společnosti -zřizovat trusty za účelem vydávání prioritních či speciálních akcií, nebo akcií s odloženou dividendou, cenných papírů, certifikátů či jiných dokladů založených na akciích nebo jiných aktivech vyhrazených pro účely takového trustu, a vypořádávat a regulovat takové trusty a vydávat, držet a odprodávat takové prioritní a jiné speciální akcie, či akcie s odloženou dividendou, cenné papíry, certifikáty nebo doklady -kupovat, pronajímat či jinak nabývat pozemky a majetek s právem držby a zvelebovat a realizovat pozemky a majetek HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné pozemky či majetek -spravovat majetek všeho druhu a jednat jako zástupci a zabývat se všemi druhy agenturního podnikání a jednat za a zastupovat a zaměstnávat jako zástupce jakoukoli společnost nebo osobu se sídlem či bydlištěm doma nebo v zahraničí -zřizovat a udržovat pobočky a agentury v kterékoli části světa -kupovat, převzít opce, najmout nebo vyměnit či jinak nabýt pro jakoukoli pozůstalost či podíl jakýkoliv nemovitý či movitý majetek, podniky, práva nebo privilegia, jejichž nabytí se zdá nutné nebo výhodné pro zájmy HSBC BANK PLC, nebo přímo či nepřímo je podporující -prodávat, vyměňovat, zatěžovat hypotékou, rozvíjet, pronajímat za nájemné, honorář nebo podíl na zisku či jinak, zlepšovat, řídit realizovat, udělovat opce, licence, služebnosti nebo jiná práva na podnik, majetek, aktiva, práva a svršky HSBC BANK PLC, či jejich část, a jakýmkoliv jiným způsobem s nimi obchodovat a disponovat -vypůjčit si či obstarat peníze způsobem, který HSBC BANK PLC bude považovat za vhodný, zejména vydáním dluhopisů nebo neumořitelných dluhopisů (trvalých či jiných) a zajistit vrácení peněz vypůjčených, obstaraných či dlužných hypotékou, břemenem nebo zástavním právem na veškerý nebo jakýkoliv majetek či aktiva HSBC BANK PLC (jak současná tak budoucí)včetně nesplaceného kapitálu, a také podobnou hypotékou, břemenem či zástavním právem zajistit a zaručit, aby HSBC BANK PLC či jakákoliv jiná osoba či společnost splnila jakékoliv závazky, přijaté HSBC BANK PLC popřípadě jinou osobou nebo společností -zřídit a udržovat, nebo zařídit zřízení a udržování nepříspěvkových či příspěvkových penzijních či důchodových fondů a udělovat či zařídit udělování penzí, subvencí, dávek, odstupného, požitků, prémií nebo výhod ředitelům, bývalým ředitelům činovníků, bývalým činovníkům, zaměstnancům, bývalým zaměstnancům HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné společnosti, která je dceřinou společností HSBC BANK PLC, nebo společně podniká s HSBC BANK PLC, nebo s jakoukoliv dceřinou společností, nebo podniků nabytého HSBC BANK PLC, nebo kterékoliv osobě, na jejímž blahu HSBC BANK PLC nebo kterákoliv jiná taková společnost shora zmíněná má nebo měla zájem, a manželkám, vdovám, rodinám, rodinným příslušníkům a osobním zástupcům takových osob, a přispívat na pojištění takových osobám shora zmíněným a zřizovat a podporovat, či pomáhat při zřizování a podporování sdružení, institucí, klubů, stavebních spořitelen, fondů, trustů a zařízení, které budou těmto osobám ku prospěchu -přispívat penězi nebo je zaručovat pro jakýkoliv účel, o kterém lze předpokládat, že bude, přímo nebo nepřímo, podporovat cíle HSBC BANK PLC, nebo zájmy jejích členů, nebo kterýkolivnárodní, charitativní, dobročinný, veřejný, všeobecný nebo užitečný cíl - provádět kroky a iniciovat řízení, nebo s jejich prováděním a iniciováním souhlasit, (včetně přijímání závazků, peněžních či jiných), které se považují za nejlepší k podpoře a udržení dobrého jména HSBC BANK PLC, nebo k získání, udržení, obnovení a ospravedlnění důvěryx veřejnosti, nebo k odvrácení či minimalizování finančních dopadů, které by HSBC BANK PLC, které by HSBC BANK PLC mohly ovlivnit -zaplatit za majetek nebo práva nabytá HSBC BANK PLC, buď v hotovosti či akciemi ať již s prioritními nebo odloženými právy, pokud jde o dividendy či splácení kapitálu nebo jinak, nebo s cennými papíry, které má HSBC BANK PLC právo vydat, nebo částečně jedním způsobem a částečně druhým, obecně za podmínek, k teré HSBC BANK PLC určí -odměnit jakoukoliv osobu nebo společnost za prokázané služby, nebo za služby, které mají být prokázané za uplatnění akcií, dluhopisů, neumořitelných dluhopisů či jiných cenných papírů HSBC BANK PLC, za propagaci HSBC BANK PLC nebo za vedení jejího podnikání -přijímat platby za majetek nebo práva, prodaná nebo obchodovaná HSBC BANK PLC, buď v hotovosti, na splátky či jinak, nebo za akcie jakékoliv jiné společnosti, s odloženými či prioritními právy, či bez nich, pokud jde o dividendy nebo splácení kapitálu či jinak, nebo prostřednictvím hypotéky, dluhopisu nebo neumořitelného dluhopisu jakékoliv společnosti, nebo částečně jedním a částečně druhým způsobem, a to obecně za podmínek, které určí HSBC BANK PLC, a držet, obchodovat či disponovat s úplatou takto získanou -investovat prostředky HSBC BANK PLC do investic a cenných papírů (včetně pozemků jakékoliv držby kdekoliv na světě) a obchodovat s nimi, a to takovým způsobem, který bude čas od času považován za výhodný, a odprodávat a měnit tyto investice a cenné papíry -uzavřít dohodu s jakoukoliv vládou nebo jiným orgánem, nejvyšším, obecním, místním nebo jiným, a získat od takové vlády nebo orgánu všechna práva, koncese a výhody, které se budou zdát podporovat cíle HSBC BANK PLC, či kterýkoliv z nich, a žádat o a propagovat jakoukoliv výsadní listinu, parlamentní zákon, licenci, nařízení nebo koncesi pro účely HSBC BANK PLC, nebo za účelem rozšíření či změny cílů a pravomocí HSBC BANK PLC -sdružovat se nebo vstoupit do společenství nebo jiného ujednání za účelem podílů na zisku, spojení podílů, spolupráce, společného podniku, recipročních koncesí či jinak, s jakoukoliv společností nebo osobou podnikající či hodlající podnikat v oblasti, ve které je HSBC BANK PLC oprávněna podnikat, nebo podniku či transakce, které bude možno realizovat tak, aby přímo či nepřímo byla ku prospěchu HSBC BANK PLC a zúčastnit se na řízení, dozoru nebo kontrole takového podniku, a za tím účelem jmenovat a odměňovat ředitele, účetní, poradce, odborníky a zástupce -propagovat jakoukoliv jinou společnost či společnosti za účelem nabytí nebo převzetí veškerého nebo části majetku, práv a závazků HSBC BANK PLC, nebo pro jakýkoliv jiný účel, o kterém lze předpokládat, že bude HSBC BANK PLC, přímo nebo nepřímo, ku prospěchu -hledat a zajistit možnosti k uplatnění kapitálu v kterékoliv části světa a v souvislosti s tím zaměstnat odborníky, kteří by prošetřili a zjistili podmínky, vyhlídky, hodnotu, povahu a okolnosti jakýkoliv obchodních koncernů a podniků a obecně i aktiv, koncesí, majetku nebo práv -zajistit registraci HSBC BANK PLC podle zákonů jakéhokoliv státu mimo Anglii -kupovat či jinak nabývat a provozovat celý nebo část podniku, majetku a veškeré nebo část pohledávek kterékoliv společnosti nebo osoby zabývající se podnikáním, které je HSBC BANK PLC oprávněna provádět, nebo mající majetek vhodný pro účely HSBC BANK PLC -sjednávat a uzavírat dohody se zaměstnanci HSBC BANK PLC, či jejich jménem, o dělení zisku za podmínek, které se zdají být výhodnými -přispívat obchodním sdružením nebo fondům za účelem ochrany, obhajoby nebo prospěchu osob nebo společností zabývajících se podobným podnikáním jako HSBC BANK PLC -rozdělit meni členy HSBC BANK PLC stejným dílem majetek HSBC BANK PLC -zabývat se jakýmikoliv jinými či podnikáním, které podle názoru správní rady by s výhodou mohly být prováděny HSBC BANK PLC v souvislosti s kterýmkoliv shora zmíněným podnikáním, nebo s všeobecným podnikání HSBC BANK PLC, či jim napomáhat, nebo které by mohly, přímo nebo nepřímo, zvýšit hodnotu majetku HSBC BANK PLC, nebo jaj učinit ziskovým, resp.přispět k jejím cílům -udělta vše nebo cokoliv, co bylo shora zmíněno, kdekoliv na světě, buď jako příkazci, zástupci, správci, dodavatelé nebo jinak, a to buď sami či ve spojení s jinými, nebo prostřednictvím zástupců, subdodavatelů, správců nebo jiných -udělat veškeré jiné věci, které lze považovat za související či napomáhající dosažení shora uvedených cílů, či některého z nich
Základní kapitál: GBP 1.150.000.000

Originál výpisu HSBC Bank plc - pobočka Praha (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík HSBC Bank plc - pobočka Praha

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy HSBC Bank plc - pobočka Praha. Údaje byly staženy 29. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 65997212 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 65997212 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
HSBC Bank plc - pobočka Praha - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů