PHOENIX PRAHA a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: PHOENIX PRAHA a.s. PHOENIX PRAHA a.s. - logo
IČO:00001112
Z. KAPITÁL: 4.0 miliony Kč
SCHRÁNKA:  bp2ru5g
DIČ (DPH): CZ00001112, Detail plátce DPH
ADRESA: Kaplická 1037/12, Podolí, 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Kaplická 1037 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (11)

PHOENIX PRAHA a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
25. listopad 1981 
 
Spisová značka
BXXXVI 67/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. únor 1969 
Obchodní firma
PHOENIX a.s., angl. - PHOENIX Ltd.
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 13. prosinec 1977 
PHOENIX PRAHA a.s., angl. - PHOENIX PRAHA, Ltd.
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 11. listopad 1993 
PHOENIX PRAHA a.s., angl. - PHOENIX PRAHA, Ltd.
zapsáno 11. listopad 1993 
vymazáno 19. červen 2002 
PHOENIX PRAHA a.s.
zapsáno 19. červen 2002 
Sídlo
Václavské nám. 56, 110 11 Praha
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 13. prosinec 1977 
Bratří Čapků 32, Praha - Vinohrady
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 14. listopad 1985 
Kaplická 1037/12, Praha
zapsáno 14. listopad 1985 
vymazáno 20. říjen 2015 
Kaplická 1037/12, Podolí, 140 00 Praha
zapsáno 20. říjen 2015 
Identifikační číslo
00001112 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
předmětem podnikání společnosti je zprostředkování dovozu zboží a to zejména strojírenských výrobků a zařízení, jakož i veškerá činnost s tím související, s vyjímkou zahraničně-obchodní činnosti, zvláště: a) obstarávání záležitostí pro třetí osoby, včetně zastupitelské činnosti b) zprostředkování služeb zahraničním dodavatelům nebo tuzemským odběratelům zboží, jakož i konzultační činnost všeho druhu c) účast na tuzemském i zahraničním výrobním, obchodním a jiném podnikání
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 13. prosinec 1977 
d) provádění vybraných obchodních transakcí, souvisejících s hlavní náplní společnosti e) zprostředkování úpravy, zpracování dováženého zboží, jakož i servisu
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 13. prosinec 1977 
poskytování údajů čs. organizacím o vlastnostech zboží nebo povaze služeb nabízených zahraničním podnikem
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 7. červen 1984 
projednávání s příslušnou čs. organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti na základě zmocnění zahraničního podniku jeho jménem a na jeho účet, uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb nebo jiných hospodářských hodnot
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 7. červen 1984 
v rámci smlouvy o obchodním zastoupení nebo o zprostředkování: -zajišťovat propagaci pro zahraniční podnik včetně jeho účasti na výstavách a veletrzích čssr -obstarávat popř. poskytovat technické služby a servis -zřizovat konsignační sklad zboží zahraničního podniku a zajišťovat jeho provoz
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 7. červen 1984 
poskytovat služby zahraničním osobám v čssr na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v projednávání s příslušným podnikem zahraničního obchodu nebo jinou československou osobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti /dále jen \"organizace\"/, na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb.
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v čssr /dále jen smluvní výrobky/: a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c) poskytovat, popřípadě obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující: -odborně technické informace a instruktáže o vlatnostech
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagační předměty nízké užitné hodnoty jako jsou kalendáře, popelníky zapalovače, tužky apod., katalogy, ceníky, prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskytování jejichž služeb je zprostředkován na základě smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby.
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnost v zahraničí.
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků -semináře, konference a předvádění smluvních výrobků -servis na základě souhlasu organizace d) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 22. duben 1991 
poskytovat služby zahraničním osobám v čsfr na základě smluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování spočívající ve zprostředkování uzavírání a sledování plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb mezi zastupovanou zahraniční osobou a československou osobou oprávněnou k provádění zahraničně obchodní činnosti nebo k poskytování zahraničně hosodářských služeb. v rámci plnění smluv o obchodním zastoupení nebo zprostředkování je organizace oprávněna zejména: a) provádět propagaci pro zahraniční osobu, včetně její
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat československým osobám informace o vlastnostech výrobků dodávaných do čsfr zahraničními osobami s nimiž má organizace uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení nebo smlouvu o zprostředkování (dále jen smluvní výrobky) a charaktetu jimi poskytovaných služeb c) provádět, popřípadě zajišťovat technicko-poradenskou činnost týkající se vlastností, využívání, obsluhy, údržby a oprav smluvních výrobků d) provádět, popřípadě zajišťovat servis smluvních výrobků
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
e) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz f) zajišťovat pro československé organizace provádějící servis smluvních výrobků vysílání jejich pracovníků k zaškolení do zahraničí g) dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály zahraničních osob h) dovážet náhradní díly k zajišťování servisu smluvních výrobků i) dovážet přístroje, zařízení a náhradní díly k nim
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
popřípadě speciální materiály, pokud jsou nezbytné k zajištění sevisu smluvních výrobků
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
poskytovat zahraničním osobám služby v zahraničí spočívající ve zprostředkování kupních smluv nebo smluv o poskytování nebo přijímání služeb.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
poskytovat zahraničním osobám informační, poradenské, popřípadě jiné odborné služby při zakládání podniků se zahraniční majetkovou účastí na území čsfr.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
zprostředkovávat a provádět leasingové operace a s tím související dovoz a zpětný vývoz věcí poskytovaných za tím účelem zahrničními osobami, s nimiž má organizace uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
vyvážet a dovážet věci v souvislosti s plněním smluv o výrobní kooperaci uzavřených mezi československými osobami a zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených s československou osobou vyvážet vlastním jménem a na účet příslušné československé osoby, věci určené zahraničním osobám, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování a dovážet těmito zahraničními osobami do čsfr.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
zprostředkovávat pro československé osoby oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti uzavírání smluv o vývozu věcí nebo poskytování služeb zahraničním osobám.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených s československými osobami oprávněnými k provozování podnikatelské činnosti podle zákona o soukromém podnikání občanů vyvážet věci z jejich vlastní produkce a dovážet věci pro jejich vlastní potřebu v souladu s hospodářskou činností k níž jsou tyto československé osoby oprávněny, a to vlatním jménem a na účet těchto československých osob.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
vyvážet věci nezbytné pro provoz československých majetkových účastí na podnikání v zahraničí, na nichž se organizace majetkově podílí, a dovážet věci pro provoz podniků se zahraniční majetkovou účastí se sídlem na území čsfr, na jejichž podnikání se organizace podílí.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
dovážet věci pro vlastní potřebu organizace a pro potřeby československých osob, které se na podnikání organizace podílejí jako akcionáři.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti.
zapsáno 22. duben 1991 
vymazáno 12. listopad 1991 
e) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz f) zajišťovat pro československé organizace provádějící servis smluvních výrobků vysílání jejich pracovníků k zaškolení do zahraničí g) dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály zahraničních osob h) dovážet náhradní díly k zajišťování servisu smluvních výrobků i) dovážet přístroje, zařízení a náhradní díly k nim
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
poskytovat zahraničním osobám služby v zahraničí spočívající ve zprostředkování kupních smluv nebo smluv o poskytování nebo přijímání služeb.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
poskytovat zahraničním osobám informační, poradenské, popřípadě jiné odborné služby při zakládání podniků se zahraniční majetkovou účastí na území čsfr.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
vyvážet věci nezbytné pro provoz československých majetkových účastí na podnikání v zahraničí, na nichž se organizace majetkově podílí, a dovážet věci pro provoz podniků se zahraniční majetkovou účastí se sídlem na území čsfr, na jejichž podnikání se organizace podílí.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
dovážet věci pro vlastní potřebu organizace a pro potřeby československých osob, které se na podnikání organizace podílejí jako akcionáři.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
předmětem podnikání společnosti je zprostředkování dovozu zboží dle oprávnění uděleného společnosti, jakož i veškerá činnost s tím související včetně obchodní činnosti, zvláště:
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
obstarávání záležitostí pro třetí osoby, včetně zastupitelské činnosti.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
zprostředkování služeb zahraničním dodavatelům nebo tuzemským odběratelům zboží, jakož i konzultační činnost všeho druhu.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
obchodní činnosti včetně provádění vybraných obchodních transakcí, souvisejících s hlavní náplní společnosti.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
zprostředkování dováženého zboží, jakož i servisu a zřizování konsignačních skladů.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
poskytovat zahraničně obchodní služby pro akcionáře, v rozsahu povolení zahraničně obchodní činnosti.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
poskytovat služby zahraničním osobám čsfr na základě smluv obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování spočívající ve zprostředkování uzavírání a sledování plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb mezi zastupovanou zahraniční osobou a československou osobou oprávněnou k provádění zahraničně obchodní činnosti nebo poskytování zahraničně hospodářských služeb. v rámci plnění smluv o obchodním zastoupení nebo zprostředkování je organizace oprávněna zejména: a) provádět propagaci pro zahraniční osobu, včetně její
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat československým osobám informace o vlastnostech výrobků dodáváných do čsfr zahraničními osobami s nimiž má organizace uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení nebo smlouvu o zprostředkování (dále jen \"smluvní výrobky\") a o charakteru jimi poskytovaných služeb c) provádět, popřípadě zajišťovat technicko poradenskou činnost týkající se vlastností, využívání, obsluhy, údržby a oprav smluvních výrobků d) provádět, popřípadě zajišťovat servis smluvních výrobků
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
popřípadě speciální materiály, pokud jsou nezbytné k zajištění servisu smluvních výrobků
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
zprostředkovávat a provádět leasingové operace a s tím související dovoz a zpětný vývoz věcí poskytovaných za tím účelem zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
vyvážet a dovážet věci v souvislosti s plněním smluv o výrobní kooperaci uzavřených mezi československými osobami a zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy zprostředkování.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
na základě smluv o obstarávání záležitostí uzavřených s československou osobou vyvážet vlastním jménem, a na účet příslušné československé osoby, věci určené zahraničním osobám, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování a dovážet věci dodané těmito zahraničními osobami do čsfr.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
zprostředkovávat pro československé osoby oprávněné k provádění zahrnaičně obchodní činnosti uzavírání smluv o vývozu věcí nebo poskytování služeb zahraničním osobám.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených s československými osobami oprávněnými k provozování podnikatelské činnosti podle zákona o soukromém podnikání občanů vyvážet věci z jejich vlastní produkce a dovážet věci pro jejich vlastní potřebu v souladu s hospodářskou činností, k níž jsou tyto československé osoby oprávněny, a to vlastním jménem a na účet těchto československých osob.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
dovoz od firmy chiptronix gmbh, stuttgart, srn komponentů materiálů a technologických zařízení a vývoz firmě chiptronix, gmbh, stuttgart, srn elektronických součástek na základě smlouvy o obstarání záležitostí uzavřené se státním podnikem tesla es, rožnov pod radhoštěm, vlastním jménem na účtet st. p. tesla es, rožnov pod radhoštěm.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
účast na zahraničním i tuzemským výrobním, obchodním a jiném podnikání.
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 9. duben 2009 
organizační a ekonomické poradenství
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 9. duben 2009 
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 9. duben 2009 
obchodní zastoupení - propagace činnosti zahraničních firem na československém trhu, průzkum trhu
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 9. duben 2009 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 9. duben 2009 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda
zapsáno 11. leden 1971 
vymazáno 13. prosinec 1977 
Předseda
Josef Cibulka
okres Nymburk
zapsáno 13. prosinec 1977 
vymazáno 12. listopad 1991 
Ředitel
zapsáno 11. květen 1983 
vymazáno 12. březen 1984 
Náměstek ředitele
zapsáno 18. duben 1983 
vymazáno 4. březen 1985 
Náměstek ředitele
zapsáno 13. únor 1980 
vymazáno 4. březen 1985 
Generální ředitel
zapsáno 31. říjen 1972 
vymazáno 2. duben 1980 
Předseda
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 28. duben 1994 
Ředitel
zapsáno 4. březen 1985 
vymazáno 21. červenec 1993 
Náměstek ředitele
zapsáno 4. březen 1985 
vymazáno 12. listopad 1991 
Předseda představenstva
zapsáno 28. duben 1994 
vymazáno 14. červen 2013 
Předseda představenstva
Ing. Josef Mixa
Praha
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 20. říjen 2014 

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Ing. Josef Mixa
Praha
Den vzniku funkce: 20. říjen 2014
zapsáno 20. říjen 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Statutární ředitel
Ing. Josef Mixa
Praha
Den vzniku funkce: 20. říjen 2014
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 1. leden 2021 

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 11. leden 1971 
Člen představenstva
Pavel Kompiš
Slovenská republika
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 28. listopad 1972 
Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 27. červenec 1984 
Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 27. červenec 1984 
Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 27. červenec 1984 
Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 28. listopad 1972 
Člen představenstva
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 31. říjen 1972 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Debnár
Slovenská republika
zapsáno 28. listopad 1972 
vymazáno 27. červenec 1984 
Člen představenstva
zapsáno 28. listopad 1972 
vymazáno 27. červenec 1984 
Člen představenstva
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 12. listopad 1991 
Člen představenstva
Ing. Milan Bialik
okres Litoměřice
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 12. listopad 1991 
Člen představenstva
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 12. listopad 1991 
Člen představenstva
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 12. listopad 1991 
Člen představenstva
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 12. listopad 1991 
Člen představenstva
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 21. červenec 1993 
Člen představenstva
zapsáno 12. listopad 1991 
vymazáno 28. duben 1994 
Člen představenstva
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 28. duben 1994 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Mráček
Praha
Den zániku členství: 23. říjen 2001
zapsáno 28. duben 1994 
vymazáno 19. červen 2002 
Člen představenstva
Ing. Jiří Jerhot
Praha
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
Den vzniku členství: 23. říjen 2001
Den zániku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 19. červen 2002 
vymazáno 20. říjen 2014 
Člen představenstva
Marie Mixová
Praha
Den vzniku členství: 23. říjen 2001
zapsáno 19. červen 2002 
vymazáno 14. červen 2013 
Člen představenstva
Marie Mixová
Praha
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
Den vzniku členství: 23. říjen 2001
Den zániku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 20. říjen 2014 
Člen představenstva
Ing. Milan Felix CSc.
Praha
Den zániku členství: 23. říjen 2001
zapsáno 28. duben 1994 
vymazáno 19. červen 2002 

Počet členů
1
zapsáno 20. říjen 2014 
Způsob jednání
Podepisování za společnost: se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, případně jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo některý jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 6. únor 1969 
Způsob jednání
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, případně jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo ředitel, nebo některý jeho náměstek, nebo prokurista se samostatnou prokurou, nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 13. prosinec 1977 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, případně jeden nebo několik členů představenstva pokud k tomu byli představenstvem zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, případně jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podpisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 21. červenec 1993 
Způsob jednání
Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Jménem představenstva jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 5. únor 1998 
Způsob jednání
Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 20. říjen 2014 

Správní rada

Předseda správní rady
Ing. Josef Mixa
Praha
Den vzniku funkce: 20. říjen 2014
Den vzniku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 20. říjen 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Předseda správní rady
Ing. Josef Mixa
Praha
Den vzniku funkce: 20. říjen 2014
Den vzniku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 20. říjen 2015 

Počet členů
1
zapsáno 20. říjen 2014 
Dozorčí rada
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 5. únor 1998 
Dozorčí rada
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 5. únor 1998 
Dozorčí rada
Ing. Vlada Schillerová
Praha
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
Den zániku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 20. říjen 2014 
Dozorčí rada
Ing. Jiří Sedlák
Praha
Den zániku funkce: 26. únor 2009
Den zániku členství: 26. únor 2009
zapsáno 5. únor 1998 
vymazáno 9. duben 2009 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Denisa Hunalová
Praha
Den vzniku funkce: 26. únor 2009
Den vzniku členství: 26. únor 2009
zapsáno 9. duben 2009 
vymazáno 15. červenec 2009 
Člen dozorčí rady
Denisa Hunalová
Praha
Den vzniku funkce: 26. únor 2009
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
Den vzniku členství: 26. únor 2009
Den zániku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 15. červenec 2009 
vymazáno 20. říjen 2014 

Dozorčí rada
Jacquelina Kohoutová
Praha
Den zániku funkce: 20. říjen 2014
Den zániku členství: 20. říjen 2014
zapsáno 5. únor 1998 
vymazáno 20. říjen 2014 
Jediný akcionář
zapsáno 19. červen 2002 
vymazáno 14. červen 2013 
Jediný akcionář
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 20. říjen 2015 
Jediný akcionář
zapsáno 20. říjen 2015 
Akcie
počet 800 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000,-Kč
zapsáno 21. červenec 1993 
vymazáno 20. říjen 2014 
počet 800 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,-Kč
zapsáno 20. říjen 2014 
Základní kapitál
2 000 000,-Kč
zapsáno 6. únor 1969 
vymazáno 23. duben 1992 
4 000 000,-Kč
zapsáno 23. duben 1992 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy PHOENIX PRAHA a.s. Údaje byly staženy 15. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00001112 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00001112 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

PHOENIX PRAHA a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V