Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci - logo
IČO:00149217
Z. KAPITÁL:2.8 miliony Kč
SCHRÁNKA:  58jcu3y
DIČ: CZ00149217, Detail DIČ
ADRESA: Kojetín, Komenského 1052, PSČ 752 01
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. leden 1978
DATUM ZÁNIKU:4. únor 2014
Kojetín

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (47) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
28. března 1973
Datum výmazu:
4. února 2014
Spisová značka:
DrXXIV 1234 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Obchodní firma:
Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Zemědělské obchodní družstvo Morava
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 24. listopadu 1998
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 4. února 2014
Sídlo:
Kojetín, okres Přerov
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Kojetín, Komenského 1052, PSČ 75201
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Identifikační číslo:
00149217
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Právní forma:
Družstvo
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsob hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé lidské práce.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádí nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám, škůdcům a plevelům.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravení a plemenářské práci.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provádí výstavbu společenských zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a využitím materiálů z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů, vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: 1) kovářství a podkovářství v rozsahu Kčs 25000,- ročně, místo Kojetín 2) dopravu autem a traktorem v rozsahu Kčs 500000,- ročně, v okrese Přerov 3) pěstování květin v rozsahu Kčs 600000,- ročně, místo Kojetín
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Doprava byla povolena odborem dopravy ONV v Přerově dne 30.11.1968 č.j. Dopr. 973/68 do 31.prosince 1973.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. Zahrnuje v sobě i jiné činnosti pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské výroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
2. Nemá v užívání lesní majetek a rybníky s chovem ryb
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb může družstvo provozovat na základě povolení vydaného Okresním národním výborem přidruženou výrobu, toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, zneužívána nepovolenému podnikání nebo získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
4. Družstvo provozuje přidruženou výrobu: 1. doprava, v rozsahu ročně 1000000 Kčs 2. zemní práce, v rozsahu ročně 200000 Kčs 3. kovářské práce, v rozsahu ročně 30000 Kčs 4. tesařské práce, v rozsahu ročně 70000 Kčs 5. zednické práce, v rozsahu ročně 100000 Kčs
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
Rozhodnutím krajské zemědělské správy v Olomouci ze dne 15.11.1977 č.j.KZS-980/229/03/77 byla organizace určena plnit funkci školního závodu pro zemědělské odborné učiliště krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě ZOU v Kojetíně. Vedle plnění svých výrobních úkolů zabezpečuje organizace v rámci svého provozu ve svých zařízeních na základě ročního plánu odborného výcviku a podle učebních osnov příslušného učebního oboru odborný výcvik učňů k získávání odborných dovedností a návyků. K tomu účelu vytváří zvláště podmínky pro názornou výuku a zajišťuje kvalifikované pracovní činnosti. V souladu s učebním oborem zemědělského odborného učiliště organizace zejména: a) zřizuje odbornou učebnu k předvádění hospodářských zvířat b) umožňuje učňům odborný výcvik na produktivní práci v provozech s moderními velkovýrobními technologiemi c) určuje instruktory pro odborný výcvik učňů z řad svých kvalifikovaných pracovníků
zapsáno 7. června 1978
vymazáno 3. dubna 1989
výroba náhradních dílů pro n.p. Stavební stroje Zličín a Agrozet Brno
zapsáno 5. ledna 1984
vymazáno 3. dubna 1989
a) zpracování zemědělských surovin a výroba potravinářských výrobků z těchto surovin
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
c) nákup zemědělských výrobků od zemědělských organizací pro účely zpracování, dalších dodávek, případně prodeje, s výjimkou zemědělských výrobků zvláštního hospodářského významu
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
d) výroba osiva a sadby povolených odrůd na základě pověření ministerstva zemědělství a výživy
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
f) prodej družstvem vyrobeného zboží
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
g) jiná činnost
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
3) Družstvo provozuje tuto jinou činnost:
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
a) doprava nákladů pro cizí
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
b) stavební činnost
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
c) kovovýroba
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
d) klempířské a natěračské práce
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
e) stolářské práce
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
f) zemní práce
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
g) odborný výcvik žáků SOU jako školní závod
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
1) Předmětem hospodářské činnosti družstva je především zemědělská výroba a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionální a efektivní hospodaření na zemědělské půdě
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
2) Předmětem hospodářské činnost je dále
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
e) poskytování prací a služeb pro občany
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
b) výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské výroby družstva
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 4. února 2014
a) zemědělská výroba
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
b) kovovýroba
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
c) obchodní činnost
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
d) dopravní služby
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
e) opravárenství
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
f) zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Statutární orgán:
člen představenstva:
 
Kojetín, Sladovní 94
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Kojetín, Polní 1243
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Kojetín, Čs. legií 970
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Kojetín, Závodí 270
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Měrovice 214
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
místopředseda představenstva:
 
Uhřičice 4, okres Přerov
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Křenovice 51
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Uhřičice 206
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Koválovice 61
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Koválovice 91
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Kojetín, Kroměřížská 777
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Měrovice 214
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Měrovice 212
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Kojetín, Kroměřížská 124
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Kojetín, Závodí 269
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Měrovice 85
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Měrovice 214
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
 
Měrovice 41
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Kojetín, Přerovská 248
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Kojetín, Palackého sady 371
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Uhřičice 133
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Kojetín, Tržní nám. 262
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Uhřičice 15
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Měrovice 159
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Uhřičice 199
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Uhřičice 43
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
 
Měrovice 12
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
místopředseda představenstva:
 
Měrovice 41
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Uhřičice 4
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Uhřičice 8
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Koválovice 175
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Popůvky 1
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Stříbrnice 72
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
 
Mořice n.H. 83
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Kojetín, Sladovní 123
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Křenovice 150
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
 
Měrovice 215
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
předseda představenstva:
 
Kojetín, Palackého 378
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
Měrovice 41
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
Kojetín, Polní 1243
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
Měrovice 15
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
Křenovice 134
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
 
Koválovice 19
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
předseda představenstva:
 
Mořice n.H. 11
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
předseda:
 
Mořice n.H. 11
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 15. října 1998
místopředseda:
 
Kojetín VII, Uhřičice 8
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
místopředseda představenstva:
 
Uhřičice 52
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Uhřičice 91
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Uhřičice 8
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Uhřičice 38
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Kojetín, Družstevní 1303
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Kojetín, Sladovní 1244
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Kojetín, Sladovní 461
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
 
Kojetín, Tyršova 577
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
předseda:
 
Stříbrnice 98
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
místopředseda představenstva:
 
Uhřičice 8
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
 
Kojetín, Husova 727
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
 
Měrovice nad Hanou č. 40
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
 
Kojetín, Sladovní 1244
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
Likvidátor:
MARTIN SEDLÁČEK
Dubany č. 191
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 31. května 1999
Mgr. LIBOR JEŘÁBEK
Třebíč, Vrchlického 797/85
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 6. září 2013
Mgr. LIBOR JEŘÁBEK
Vrchlického 797/85, Borovina, 674 01 Třebíč
zapsáno 6. září 2013
vymazáno 4. února 2014
Za družstvo v likvidaci jednají a podepisují likvidátoři samostatně a bez omezení.
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 31. května 1999
Za družstvo v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor samostatně a bez omezení.
zapsáno 31. května 1999
vymazáno 4. února 2014
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 50 000,- Kč
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Zapisovaný základní kapitál:
24 750 000,- Kč
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
2 800 000,- Kč
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
Ostatní skutečnosti:
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1) Jednotného zemědělského družstva v Měrovicích n.H. 2) Jednotného zemědělského družstva v Kojetíně na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 15. prosince 1972 za souhlasu rady ONV v Přerově ze dne 26. ledna 1973 a přijetím schválených stanov.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Zastupování: Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda (zástupce předsedy).
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Podepisování: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) a jeden člen představenstva.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Podle usnesení společné slučovací členské schůze družstva dne 14. prosince 1973 a souhlasu rady ONV v Přerově ze dne 29.3.1974 sloučilo se toto družstvo, jako družstvo přejímající s Jednotným zemědělským družstvem v Uhřičicích, jako družstvem zanikajícím. Majetek, práva a závazky zaniklého družstva přechází bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 23. listopadu 1993
Podle usnesení členské schůze konané dne 10. a 11. prosince 1975,usnesení členské schůze Jednotného zemědělského družstva POKROK se sídlem v Křenovicích, konané dne 9.prosince 1975 a usnesení slučovací schůze obou družstev, konané dne 17. ledna 1976, sloučilo se toto družstvo, jako přejímající za souhlasu RONV v Přerově ze dne 25.3.1976,zem.721/76-Bř s Jednotným zemědělským družstvem POKROK se sídlem v Křenovicích,jako družstvem zanikajícím. Dnem sloučení přechází veškerý majetek, práva a závazky bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 23. listopadu 1993
Zastupování a podepisování: Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
Zastupování a podepisování: Jednat jménem družstva ve všech věcech je oprávněn předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda nebo místopředseda.
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
Ručení: Každý člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva minimálním podílem 500,- Kčs u všech trvale činných pracovníků mimo důchodců a členů, jejichž podíl 20 % do nedělitelného fondu činil více jak 500,- Kčs.
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Listiny o právních úkonech, kde je předepsaná písemná forma, podepisuje další jeden člen představenstva.
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Právní důvod výmazu: Družstvo se vymazává z obchodního rejstříku na návrh družstva doručený soudu dne 30.12.2013 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:
zapsáno 30. března 2007
vymazáno 4. února 2014
Prohlášení konkursu:
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.března 2007 číslo jednací 13 K 23/2007-7 byl prohlášen konkurs na majetek družstva Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 28.března 2007 .
zapsáno 30. března 2007
vymazáno 4. února 2014
Konkursní správce:
Bc. ANTONÍN JUREČKA
Valašská Bystřice 656
Místo pro doručování: P.O.BOX č. 46, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.10.2013 č.j. 13 K 23/2007-284, které nabylo právní moci dne 14.11.2013, byl správce konkurzní podstaty zproštěn funkce.
zapsáno 30. března 2007
vymazáno 2. prosince 2013
Zamítnutí konkursu:
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 8. listopadu 2013
vymazáno 4. února 2014

Originál výpisu Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci. Údaje byly staženy 24. dubna 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00149217 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00149217 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů