Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - logo
IČO:00410829
FORMA:Příspěvková organizace
SCHRÁNKA:  3dhmvun
DIČ (DPH): CZ00410829, Detail plátce DPH
ADRESA: Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Ohrada 417 Hluboká nad Vltavou 37341

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1974 
 
Spisová značka
Pr 439/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 1. leden 2003 
Obchodní firma
Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
zapsáno 21. leden 2016 
Sídlo
Hluboká nad Vltavou 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsáno 21. leden 2016 
Identifikační číslo
00410829 
 
Právní forma
Příspěvková organizace 
 
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
reklamní činnost a marketing
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
pronájem bytových a nebytových prostor v majetku organizace
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
zoologická zahrada ohrada hluboká nad vltavou je zřízena za účelem chovu zvířat, zejména vzácných a ohrožených druhů se specializací na faunu palearktické oblasti, se zaměřením na faunu čr. předmět hlavní činnosti: 1. vytváří optimální prostředí pro chov živočišných druhů a pěstování rostlin ve speciálních zařízeních, dále chová a pěstuje takové druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené a ekologicky působící expozice fauny a flóry. 2. provádí výchovnou, vzdělávací a osvětovou činnost veřejnosti a výzkum zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody. 3. spravuje svěřený přírodní areál a majetek, který rozšiřuje v rámci svého rozvoje a pro další služby návštěvníkům a turistům. vytváří vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělávání veřejnosti české i zahraniční. hlavní činnost lze rozdělit do 3 oblastí vyplývajících ze základních úloh moderní zoologické zahrady:
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
a) chov zvířat, kdy zoo plní úlohu chovatelského centra a zachránce druhů tím, že: 1. vytváří ekologicky vyvážené a estetické prostředí areálu jako celku a jednotlivýchexpozic. 2. chová zvířata, zejména vzácných a ohrožených druhů, s cílem zachování biologické rozmanitosti a genové diverzity živočišných druhů. k chovu zvířat vytváří optimální podmínky odpovídající soudobým věděckým, zejména ekologickým, etologickým, zoologickým, a veterinárním poznatkům a požadavkům s ohledem na potřeby a pohodu (welfare) zvířat. respektuje a dodržuje mezinárodní konvence a řídí se platnými právními předpisy, například zákonem č.114/1992 sb. na ochranu přírody a krajiny, č.246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání apod., ve znění pozdějších změn a dodatků. 3. chová a rozmnožuje vybrané druhy zvířat pro účely zachování druhu, posilování volně žijících populací včetně reintrodukce. tuto problematiku realizuje po stránce teoretické i praktické. 4. zkvalitňuje a rozšiřuje chovy, zejména výměnou, nákupem, prodejem, deponací (půjčením), dovozem, případně vlastním odchytem ve volné přírodě při respektování veškerých právních předpisů. je zapojena a podílí se na realizaci světových, evropských a národních chovatelských programů, zejména vzácných a ohrožených zvířat. v souladu s těmito programy deponuje v jiných zoologických zahradách a podobných zařízeních svá zvířata pro využití chovu a přijímá zvířata do deponace z jiných zoologických zařízení. v rámci chovatelských programů přijímá zvířata darem a do takových programů zvířata daruje. 5. řeší problematiku výživy a provádí nebo zajišťuje produkci krmných zvířat, produkci zelené píce a dalších produktů rostlinné výroby. pěstuje pro vlastní potřebu a prodej různé druhy planě rostoucích i kulturních rostlin na svých pozemcích a ve svých zařízeních ( např.sklenících). 6. realizuje karanténní činnost pro dovoz a vývoz zvířat a rostlin. 7. provádí speciální transporty zvířat, zejména chovaných v zoologických zařízeních, pro vlastní potřebu a české i zahraniční partnery, pro importní a exportní stanice. pořizuje zahraniční transportní povolení a příslušnou dokumentaci. 8. spolupracuje s dalšími zoologickými zahradami, akvárii a podobnými institucemi v celém světě. spolupracuje s mezinárodními a národními organizacemi, kterých je členem, zejména: euroasijskou asociací zoologických zahrad a akvárií (earaza), evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (eaza), mezinárodní asociací pro vzdělávání v zoo (ize), unií českých a slovenských zoologických zahrad (ucsz), apod. spolupracuje s dalšími významnými světovými i tuzemskými ochranářskými organizacemi, například mezinárodní unií ochrany přírody (iucn), světovou nadací divoké přírody (wwf), orgány ochrany přírody čr, agentury ochrany přírody čr, ústřední komisí pro ochranu zvířat (úkoz), apod. spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami, včetně zahraničních, odbornými ústavy a institucemi, školami, univerzitami a školskými zařízeními jak tuzemskými, tak zahraničními. 9. provozuje stanici handicapovaných zvířat a záchranných chovů české fauny ohrožené vyhubením, záchranné centrum cites a stanici pro zraněné nebo jinak oslabené živočichy české fauny přijaté z přírody. spolupracuje přitom s obdobnými zařízeními a příslušnými státními orgány. 10. vede podrobnou evidenci chovaných zvířat s mezinárodním napojením. 11. navrhuje, oponuje a realizuje expozice, projektové práce pavilonů a výběhů pro chov zvířat a to včetně novátorských a originálních řešení.
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
b) realizace výzkumu fauny tím, že: 1. je zapojena do výzkumu, a to zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody, případně také zemědělství a myslivosti. vytváří vlastní vědeckou základnu k řešení problematiky v oborech chovu a ochrany zvířat, zejména zoologie, výživy, reprodukce, daignostiky, ochrany přírody a ekologie. vykonává servisní služby pro potřeby teoretické i praktické ochrany genofondu volně žijících zvířat. 2. organizuje školení, odborné semináře a vědecké konference včetně mezinárodních. 3. zveřejňuje, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č.37/1995 sb.)
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
c) výchova a vzdělávání veřejnosti, kdy je zoo školou ekologie, tím, že: 1. provádí výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou jak na návštěvníky tuzemské i zahraniční, tak na práci se školami. - organizuje a realizuje kulturní, vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.121/2000 sb.) veřejnosti - vydává a veřejně šíří neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č.37/1995 sb.) - organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů - poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší - prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o zoo a jejích činnostech - podřizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze ( ve smyslu zákona č.121/2000 sb.). 2. připravuje, realizuje a zabezpečuje vzdělávací programy pro školy, specializované skupiny návštěvníků i širokou veřejnost, popularizuje přírodovědné poznatky a formou zábavně-výchovných a kulturních akcí rozšiřuje teoretické znalosti a prohlubuje vztah jednotlivce k živé přírodě ( ekologické vzdělávání). zajišťuje výchovu k ochraně přírody a životního prostředí a vedoucí k ekologickému myšlení. 3. spolupracuje se školami všech stupňů a to i zahraničními, při výuce zoologie, biologie a příbuzných oborů. zadává témata diplomových a seminárních prací, středoškolské odborné činnosti, umožňuje tématické exkurze s odborným doprovodem, odborné stáže a pobyty, provozuje stanici mladých přírodovědců, poskytuje poradenskou činnost dalším zájmovým kolektivům. 4. vytváří informační systémy pro vzdělávání a informování návštěvníků, veřejnosti poskytuje informační služby. 5. realizuje umělecké i další výstavy související s hlavním účelem organizace. 6. provádí odbornou poradenskou činnost 7. pro
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 21. leden 2016 
reklamní činnost a marketing
zapsáno 21. leden 2016 
pronájem bytových a nebytových prostor v majetku organizace
zapsáno 21. leden 2016 
zoologická zahrada ohrada hluboká nad vltavou je zřízena za účelem chovu zvířat, zejména vzácných a ohrožených druhů se specializací na faunu palearktické oblasti, se zaměřením na faunu čr.
zapsáno 21. leden 2016 
předmět hlavní činnosti: 1. vytváří optimální prostředí pro chov živočišných druhů a pěstování rostlin ve speciálních zařízeních, dále chová a pěstuje takové druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené a ekologicky působící expozice fauny a flóry. 2. provádí výchovnou, vzdělávací a osvětovou činnost veřejnosti a výzkum zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody. 3. spravuje svěřený přírodní areál a majetek, který rozšiřuje v rámci svého rozvoje a pro další služby návštěvníkům a turistům. vytváří vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělávání veřejnosti české i zahraniční.
zapsáno 21. leden 2016 
hlavní činnost lze rozdělit do 3 oblastí vyplývajících ze základních úloh moderní zoologické zahrady: a) chov zvířat, kdy zoo plní úlohu chovatelského centra a zachránce druhů tím, že: 1. vytváří ekologicky vyvážené a estetické prostředí areálu jako celku a jednotlivých expozic. 2. chová zvířata, zejména vzácných a ohrožených druhů, s cílem zachování biologické rozmanitosti a genové diverzity živočišných druhů. k chovu zvířat vytváří optimální podmínky odpovídající soudobým věděckým, zejména ekologickým, etologickým, zoologickým, a veterinárním poznatkům a požadavkům s ohledem na potřeby a pohodu (welfare) zvířat. respektuje a dodržuje mezinárodní konvence a řídí se platnými právními předpisy, například zákonem č.114/1992 sb. na ochranu přírody a krajiny, č.246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání apod., ve znění pozdějších změn a dodatků. 3. chová a rozmnožuje vybrané druhy zvířat pro účely zachování druhu, posilování volně žijících populací včetně reintrodukce. tuto problematiku realizuje po stránce teoretické i praktické. 4. zkvalitňuje a rozšiřuje chovy, zejména výměnou, nákupem, prodejem, deponací (půjčením), dovozem, případně vlastním odchytem ve volné přírodě při respektování veškerých právních předpisů. je zapojena a podílí se na realizaci světových, evropských a národních chovatelských programů, zejména vzácných a ohrožených zvířat. v souladu s těmito programy deponuje v jiných zoologických zahradách a podobných zařízeních svá zvířata pro využití chovu a přijímá zvířata do deponace z jiných zoologických zařízení. v rámci chovatelských programů přijímá zvířata darem a do takových programů zvířata daruje. 5. řeší problematiku výživy a provádí nebo zajišťuje produkci krmných zvířat, produkci zelené píce a dalších produktů rostlinné výroby. pěstuje pro vlastní potřebu a prodej různé druhy planě rostoucích i kulturních rostlin na svých pozemcích a ve svých zařízeních (např.sklenících). 6. realizuje karanténní činnost pro dovoz a vývoz zvířat a rostlin. 7. provádí speciální transporty zvířat, zejména chovaných v zoologických zařízeních, pro vlastní potřebu a české i zahraniční partnery, pro importní a exportní stanice. pořizuje zahraniční transportní povolení a příslušnou dokumentaci. 8. spolupracuje s dalšími zoologickými zahradami, akvárii a podobnými institucemi v celém světě. spolupracuje s mezinárodními a národními organizacemi, kterých je členem, zejména: euroasijskou asociací zoologických zahrad a akvárií (earaza), evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (eaza), mezinárodní asociací pro vzdělávání v zoo (ize), unií českých a slovenských zoologických zahrad (ucsz), apod. spolupracuje s dalšími významnými světovými i tuzemskými ochranářskými organizacemi, například mezinárodní unií ochrany přírody (iucn), světovou nadací divoké přírody (wwf), orgány ochrany přírody čr, agentury ochrany přírody čr, ústřední komisí pro ochranu zvířat (úkoz), apod. spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami, včetně zahraničních, odbornými ústavy a institucemi, školami, univerzitami a školskými zařízeními jak tuzemskými, tak zahraničními. 9. provozuje stanici handicapovaných zvířat a záchranných chovů české fauny ohrožené vyhubením, záchranné centrum cites a stanici pro zraněné nebo jinak oslabené živočichy české fauny přijaté z přírody. spolupracuje přitom s obdobnými zařízeními a příslušnými státními orgány. 10. vede podrobnou evidenci chovaných zvířat s mezinárodním napojením. 11. navrhuje, oponuje a realizuje expozice, projektové práce pavilonů a výběhů pro chov zvířat a to včetně novátorských a originálních řešení.
zapsáno 21. leden 2016 
b) realizace výzkumu fauny tím, že: 1. je zapojena do výzkumu, a to zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody, případně také zemědělství a myslivosti. vytváří vlastní vědeckou základnu k řešení problematiky v oborech chovu a ochrany zvířat, zejména zoologie, výživy, reprodukce, daignostiky, ochrany přírody a ekologie. vykonává servisní služby pro potřeby teoretické i praktické ochrany genofondu volně žijících zvířat. 2. organizuje školení, odborné semináře a vědecké konference včetně mezinárodních. 3. zveřejňuje, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 sb.)
zapsáno 21. leden 2016 
c) výchova a vzdělávání veřejnosti, kdy je zoo školou ekologie, tím, že: 1. provádí výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou jak na návštěvníky tuzemské i zahraniční, tak na práci se školami. - organizuje a realizuje kulturní, vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.121/2000 sb.) veřejnosti - vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 sb.) - organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů - poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší - prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o zoo a jejích činnostech - podřizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 sb.). 2. připravuje, realizuje a zabezpečuje vzdělávací programy pro školy, specializované skupiny návštěvníků i širokou veřejnost, popularizuje přírodovědné poznatky a formou zábavně-výchovných a kulturních akcí rozšiřuje teoretické znalosti a prohlubuje vztah jednotlivce k živé přírodě (ekologické vzdělávání). zajišťuje výchovu k ochraně přírody a životního prostředí a vedoucí k ekologickému myšlení. 3. spolupracuje se školami všech stupňů, a to i zahraničními, při výuce zoologie, biologie a příbuzných oborů. zadává témata diplomových a seminárních prací, středoškolské odborné činnosti, umožňuje tématické exkurze s odborným doprovodem, odborné stáže a pobyty, provozuje stanici mladých přírodovědců, poskytuje poradenskou činnost dalším zájmovým kolektivům. 4. vytváří informační systémy pro vzdělávání a informování návštěvníků, veřejnosti poskytuje informační služby. 5. realizuje umělecké i další výstavy související s hlavním účelem organizace. 6. provádí odbornou poradenskou činnost. 7. provozuje neveřejnou odbornou knihovnu.
zapsáno 21. leden 2016 

Statutární orgán

Ředitel
Ing. Vladimír Pokorný
České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. leden 2003
zapsáno 1. leden 2003 
vymazáno 21. leden 2016 
Ředitel
Ing. Vladimír Pokorný
České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. leden 2003
zapsáno 21. leden 2016 

Počet členů
1
zapsáno 21. leden 2016 
Způsob jednání
Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a usneseními orgánů zřizovatele. Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace.
zapsáno 1. leden 2003 
Zřizovatel
Jihočeský kraj IČO: 70890650
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zapsáno 21. leden 2016 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00410829 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00410829 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V