Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - logo
IČO:44848943
Z. KAPITÁL:2.6 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  w9hdkyj
DIČ: CZ44848943, Detail DIČ
ADRESA: Jeruzalémská 964/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Jeruzalémská 964 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (69) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
28. ledna 1992
Spisová značka:
B 1329 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 28. ledna 1992
Obchodní firma:
Česká záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Česká záruční a rozvojová banka, a.s.
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
Českomoravská záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 19. prosince 2001
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
zapsáno 19. prosince 2001
Sídlo:
Praha 10, Vršovická 65, PSČ 10000
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 22. července 1992
Praha 1, Na poříčí 12, PSČ 11000
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 7. září 1994
Praha 1, Jeruzalémská 4, PSČ 11000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 19. prosince 2001
Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000
zapsáno 19. prosince 2001
Identifikační číslo:
44848943
zapsáno 28. ledna 1992
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 28. ledna 1992
Předmět podnikání:
1. Podpora rozvoje podnikatelské činnosti v ČR zejména podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost:
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určených na finanční podporu malých a střednich podniků a poskytuje úvěry
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
b) provádí emisi dluhopisů k získání dalších zdrojů pro podnikání
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého fungo- vání uvedenými ve stanovách, zejména poskytování záruk peněžním ústavům při úvěrování podnikatelských záměrů, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými peněžními půjčkami a nenávratnými finančními výpomocemi
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy pod- pory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutými s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společ- nosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
e) provádí poradenskou činnost při získávání prostředků určených na podporu podnikání
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
2. společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost, zejména deponování dočasně volných finančních prostředků u jiných peněžních ústavů a jejich ukládání do cenných papírů při dodržení zásady zachování dostatečné likvidity a jistoty a další operace v souladu se zákonem 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
1. Předmětem podnikání společnosti je podpora rozvoje podni- katelské činnosti v ČR, zejména podpora vzniku a rozvoje ma- lých a středních podniků. K tomuto účelu akciová společnost:
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určené na finanční podporu malých a středních podniků a poskytuje úvěry
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
b) provádí emisi dluhopisů k zídkání dalších zdrojů pro podn kání
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého hospodaření uvedenými dále v těchto stanovách, zejména poskytováním bankovních záruk, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými úvěry a nenávrat nými finančními příspěvky
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy podpory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutý- mi s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společnosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
e) provádí poradenskou činnost pro podnikatele při získávání prostředků určených na podporu podnikání
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
2. Společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost v rozsahu stanoveném v ! 1 odst. 4 tohoto zákona, tj. zejména:
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
a) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
b) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
e) otevírání akreditivů
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
f) obstarávání inkasa
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 2. s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
h) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících slu- žeb
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
i) finanční makléřství
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
j) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
k) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
l) výkon funkce depozitáře investičního fondu
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
m) poskytování bankovních informací
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
n) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
c) platební styk a zůčtování
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
1/ bankovní činnost zaměřená na podporu podnikání v ČR, zej- ména podporu vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost provádí tyto základní činnosti:
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
a) přijímá vklady od veřejnosti
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
b) poskytuje všechny druhy úvěrů
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
2/ provádí další bankovní činnosti v rizsahu stanoveném § 1, odst. 3 zák. č. 21/92 Sb. o bankách, zejména:
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
a) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
b) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
c) platební styk a zúčtování
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
e) poskytování záruk
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
g) obstarávání inkasa
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 31. března 2000
i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služe
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
j) finanční makléřství
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
k) poskytování porad ve věcech podnikání
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včet- ně poradenství
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
m) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
n) výkon funkce depozitáře investičního fondu
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
o) poskytování bankovních informací
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
p) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
Činnosti, které vyžadují povolení podle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení.
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
3/ podpora rozvoje podnikatelské činnosti se provádí na zá- kladě programů podpory vyhlašovaných společností v dohodě s poskytovatelem prostředků určených k tomuto účelu. Podpora podnikatelské činnosti v rámci vyhlášených programů se poskytuje zejména formou:
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
a) bankovní záruky
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
b) příspěvku na úhradu části úroku z úvěru
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
c) úvěrových výpomocí za zvýhodněných podmínek,
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
popřípadě jinými formami dohodnutými s poskytovateli pros- tředků účelově určených pro vyhlášené programy podpory podnikání
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
4/ Společnost emituje dluhopisy dle zvláštního zákona
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
5/ Společnost vykonává některé další činnosti, které bez- prostředně souvisejí s jejím hlavním předmětem činnosti
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
6/ Společnost vykonává svoji podnikatelskou činnost dle zák. č. 21/92 Sb., a na základě povolení vydaného Státní bankou československou
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
činnosti, které vyžadují povolení dle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
f) otevírání akreditivů
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 19. prosince 2001
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových
zapsáno 31. března 2000
vymazáno 31. března 2000
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 31. března 2000
vymazáno 19. prosince 2001
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě povolení České národní banky nebo Komise pro cenné papíry, pokud je jich k některým činnostem zapotřebí
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 31. července 2002
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence uděůlené Českou národní bankou
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 6. prosince 2002
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence udělené Českou národní bankou
zapsáno 6. prosince 2002
vymazáno 24. dubna 2004
přijímání vkladů
zapsáno 24. dubna 2004
poskytování úvěrů
zapsáno 24. dubna 2004
investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 24. dubna 2004
finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 24. dubna 2004
platební styk a zúčtování
zapsáno 24. dubna 2004
vydávání a správa platebních prostředků
zapsáno 24. dubna 2004
poskytování záruk
zapsáno 24. dubna 2004
vymazáno 20. listopadu 2012
poskytování bankovních záruk
zapsáno 20. listopadu 2012
otevírání akreditivů
zapsáno 24. dubna 2004
obstarávání inkasa
zapsáno 24. dubna 2004
poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, ato ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech , poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům pod § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
zapsáno 24. dubna 2004
vymazáno 20. listopadu 2012
Poskytování investičních služeb zahrnující: a) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, b) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, c) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, d) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, e) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, f) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, g) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků, h) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, i) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, j) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.
zapsáno 20. listopadu 2012
finanční makléřství
zapsáno 24. dubna 2004
výkon funkce depozitáře
zapsáno 24. dubna 2004
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 24. dubna 2004
poskytování bankovních informací
zapsáno 24. dubna 2004
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
zapsáno 24. dubna 2004
pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 24. dubna 2004
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci společnosti
zapsáno 24. dubna 2004
vymazáno 20. listopadu 2012
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky.
zapsáno 20. listopadu 2012
doplňková činnost podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPKT"), úschova investičních nástrojů, a to vevztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. c) ZPKT.
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 20. listopadu 2012
Banka vykonává předmět podnikání v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejímu poslání.
zapsáno 20. listopadu 2012
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Zelená 1743/18, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 28. dubna 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2015
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2015
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 13. února 2016
člen představenstva:
 
Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2015
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 13. února 2016
člen představenstva:
 
ing. Ladislav Chrudina, CSc.
Černošice, Pražská 1006, PSČ 25228
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 5, Dreyerova 625, PSČ 15200
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
ing. Pavel Kysilka, CSc.
Prha 5, Pražského 601/28, PSČ 15000
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 10. března 1992
člen představenstva:
 
Praha 4, Květnového vítězství 491, PSČ 14000
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 6, Bechyňova 5, PSČ 16000
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 5, Brdičkova 1913, PSČ 15500
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 6, Vilímovská 17, PSČ 16000
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 6, Zelená 18, PSČ 16000
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 4, Hrdličkova 2177, PSČ 14900
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
místopředseda představenstva:
 
Ostava, Havanská 784, PSČ 70800
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 7. září 1994
člen představenstva:
 
Praha 5, Vrchlického 49
zapsáno 16. února 1995
vymazáno 28. dubna 1995
člen představenstva:
 
Praha 4, Cihlářova 653, PSČ 14200
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 21. srpna 1997
člen představenstva:
 
Praha 5, Voskovcova 24/1036, PSČ 15200
zapsáno 21. srpna 1997
vymazáno 6. dubna 2000
předseda představenstva:
 
Praha 6, Zelená 18, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 9. června 1998
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 25. dubna 2006
vykonává současně funkci generálního ředitele
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. května 2006
místopředseda představenstva:
 
Ostrava, Havanská 784, okres Ostrava-město, PSČ 70800
Den vzniku funkce: 9. června 1998
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 6. prosince 2002
místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Nušlova 2278/21, PSČ 15800
Den vzniku funkce: 9. června 1998
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 6. prosince 2002
vymazáno 24. května 2006
člen představenstva:
 
Ing. LUBOMÍR RAJDL, CSc.
Praha 9, Místecká 438, PSČ 19000
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 9. června 1998
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. května 2006
člen představenstva:
 
Ing. Jan Ulip
Praha 9, Krausova 606, PSČ 19000
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 9. června 1998
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. května 2006
člen představenstva:
 
Poděbrady II, Dr. Horákové 467, PSČ 29001
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 9. června 1998
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 6. dubna 2000
vymazáno 24. května 2006
předseda představenstva:
 
Praha 6, Zelená 1743/18, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku funkce: 6. května 2010
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Nušlova 2278/21, PSČ 15800
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku funkce: 6. května 2010
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
člen představenstva:
 
Poděbrady II, Dr. Horákové 467/28, PSČ 29001
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
člen představenstva:
 
Ing. LUBOMÍR RAJDL, CSc.
Praha 9, Místecká 438, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
člen představenstva:
 
Ing. Jan Ulip
Praha 9, Krausova 606, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
předseda představenstva:
 
Praha 6, Zelená 1743/18, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 6. května 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 17. září 2014
místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Nušlova 2278/21, PSČ 15800
Den vzniku funkce: 6. května 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 15. února 2014
místopředseda představenstva:
 
Nušlova 2278/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. května 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 15. února 2014
vymazáno 17. září 2014
člen představenstva:
 
Poděbrady II, Dr. Horákové 467/28, PSČ 29001
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 14. června 2013
člen představenstva:
 
Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 14. června 2013
vymazáno 17. září 2014
člen představenstva:
 
Ing. LUBOMÍR RAJDL, CSc.
Praha 9, Místecká 438, PSČ 19000
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 17. září 2014
člen představenstva:
 
Ing. Jan Ulip
Praha 9, Krausova 606, PSČ 19000
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 17. září 2014
místopředseda představenstva:
 
Nušlova 2278/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 28. dubna 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2016
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 28. ledna 2017
člen představenstva:
 
Ing. LUBOMÍR RAJDL, CSc.
Místecká 438, Letňany, 199 00 Praha 9
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 28. ledna 2017
člen představenstva:
 
Ing. Jan Ulip
Krausova 606, Letňany, 199 00 Praha 9
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
Den zániku členství: 31. března 2016
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 28. dubna 2016
předseda představenstva:
 
Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. ledna 2016
zapsáno 13. února 2016
člen představenstva:
 
Ing. IVAN DUDA
U strouhy 221/8, Miškovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 28. dubna 2016
člen představenstva:
 
Na průhonu 321, 413 01 Vědomice
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 28. dubna 2016
Počet členů:
5
zapsáno 10. listopadu 2014
vymazáno 28. ledna 2017
3
zapsáno 28. ledna 2017
Způsob jednání:
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo na- psanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce -předseda představenstva -místopředseda představenstva a další člen představenstva -generální ředitel v rozsahu udělené plné moci -prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 22. července 1992
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvede- ním jména a funkce -předseda představenstva -generální ředitel jako člen představenstva -dva členové představenstva
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 7. září 1994
Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo společnosti jako jeho statutární orgán a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu představenstvem písemně zmocněni. V rozsahu svého zmocnění představenstvem zastupu- je společnost a jedná jejím jménem generální ředitel a jím zmocnění podřízení pracovníci. Za společnost se podepisují jménem představenstva buď všich- ni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu písemně představenstvem pověřeni. Na základě svého zplnomocnění představenstvem se podepisuje za společnost generální ředitel a v mezích své působnosti jím zplnomocnění podřízení pracovníci společnosti.
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 23. května 2011
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v rozsahu tohoto pověření. Příslušné podrobnosti stanoví podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky uvedenou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinné dokumenty; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.
zapsáno 23. května 2011
vymazáno 20. listopadu 2012
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.
zapsáno 20. listopadu 2012
vymazáno 13. února 2016
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pověřen předseda představenstva a pro případ nemožnosti pověřeného předsedy představenstva takto právně jednat delší než tři pracovní dny, je jeho náhradníkem místopředseda představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.
zapsáno 13. února 2016
vymazáno 14. června 2017
Za banku je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky a členové představenstva ve výkonné řídicí funkci jsou oprávněni za banku jednat v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky a členů představenstva ve výkonné řídicí funkci stanoví Podpisový řád banky. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pověřen předseda představenstva. Osoby jednající za banku dle příslušného ustanovení Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.
zapsáno 14. června 2017
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
JUDr. MARTIN PROS, Ph.D.
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 24. června 2014
Den zániku členství: 13. října 2015
zapsáno 7. října 2014
vymazáno 13. února 2016
 
Praha 5, Radotín, Osvoboditelů 1366, PSČ 15000
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
 
Malá Skála 117, PSČ 46831
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
 
Praha 4, Na Cikorce 1607, PSČ 14300
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
 
Praha 6, Sudánská 596, PSČ 16000
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 22. července 1992
 
Olomouc, Karafiátova 18, PSČ 77100
zapsáno 10. března 1992
vymazáno 7. září 1994
 
Praha 4, Varcanova 3267, PSČ 14000
zapsáno 22. července 1992
vymazáno 7. září 1994
člen:
 
Praha 5, Dreyerova 625, PSČ 15000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 4, Přímětická 1195/22, PSČ 14000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 6, Vilímovská 17, PSČ 16000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. června 1999
člen:
 
Praha 6, Požárnická 160, PSČ 16400
zapsáno 21. srpna 1997
vymazáno 24. června 1999
člen:
 
Praha 4, Pod Lysinami 464/5, PSČ 14700
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 24. června 1999
 
Hrádek n. Nisou, U Koupaliště 647, PSČ 64334
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 24. června 1999
člen:
 
Praha 7, Milady Horákové 24, PSČ 17000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. června 1999
člen:
 
Praha 4, Květnového vítězství 491, PSČ 14000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 3. září 1996
člen:
 
Praha 4, N.Vabcarova 3267, PSČ 14900
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 5, Brdičkova 1913, PSČ 15000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 6, Bechyňova 5, PSČ 16000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 6, U Gabrielky 565, PSČ 16000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 21. srpna 1997
člen:
 
Praha 4, Jarníkova 1894, PSČ 14800
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 28. ledna 1998
člen:
 
Ing. Václav Kupka, CSc.
Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 24. června 1999
člen:
 
Praha 5, Suchý vršek 2122, PSČ 15000
zapsáno 21. srpna 1997
vymazáno 24. června 1999
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Václav Kupka, CSc.
Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 25. srpna 2000
člen:
 
Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 16000
zapsáno 21. srpna 1997
vymazáno 25. srpna 2000
člen dozorčí rady:
 
Říčany, Radošovice, Husova 12/210, PSČ 25101
zapsáno 31. března 2000
vymazáno 25. srpna 2000
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Praha 4, Pšenčíkova 675/22, PSČ 14200
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 12. prosince 2000
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Jarníkova 1894/21, PSČ 14900
zapsáno 25. srpna 2000
vymazáno 12. prosince 2000
člen:
 
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3267, PSČ 14900
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 9. června 1998
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 21. srpna 1997
vymazáno 24. května 2006
člen:
 
Praha 5, Blattného 2313, PSČ 15000
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 19. prosince 2001
člen dozorčí rady:
 
Ing. Václav Kupka, CSc.
Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
Den vzniku členství: 26. září 2000
Den zániku členství: 11. června 2002
zapsáno 12. prosince 2000
vymazáno 31. července 2002
předseda dozorčí rady:
 
Praha 4, Jarníkova 1894/21, PSČ 14900
Den vzniku funkce: 6. června 2000
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 12. prosince 2000
vymazáno 24. května 2006
člen:
 
Praha 5, Kopanina 365, PSČ 15500
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 19. prosince 2001
 
RNDr. Zdeněk Somr
Nymburk, Palackého 116
volen zaměstnanci
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 19. prosince 2001
místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 5, Suchý vršek 2122, PSČ 15000
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 24. června 1999
člen dozorčí rady:
 
Svojetice 161, okres Praha-východ, PSČ 25162
Den vzniku členství: 29. září 1998
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 21. ledna 2002
člen dozorčí rady:
 
Říčany, Pujmanové 1755/D, PSČ 25101
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 19. prosince 2001
místopředseda dozorčí rady:
 
Svojetice 161, okres Praha-východ, PSČ 25162
Den vzniku členství: 29. září 1998
Den zániku členství: 11. června 2002
zapsáno 21. ledna 2002
vymazáno 31. července 2002
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Ostrava-Poruba, Františka Čechury 4467/20, PSČ 70800
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku funkce: 27. dubna 2010
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 4. června 2010
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
Dačice, Antonínská 56/II, PSČ 38001
Den vzniku funkce: 13. prosince 2005
Den zániku funkce: 22. dubna 2008
Den vzniku členství: 8. června 2004
Den zániku členství: 22. dubna 2008
zapsáno 19. ledna 2006
vymazáno 19. května 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Levského 3189, PSČ 14300
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 6. června 2000
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 25. srpna 2000
vymazáno 24. května 2006
člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Masarykova 20, PSČ 40001
Den vzniku členství: 28. září 1999
Den zániku členství: 11. června 2002
zapsáno 6. dubna 2000
vymazáno 31. července 2002
člen:
 
Praha 4, Psohlavců 26b
Den vzniku členství: 5. června 2001
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 31. července 2002
místopředseda:
 
Praha 4, Psohlavců 26b
Den vzniku funkce: 11. června 2000
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 6. prosince 2002
místopředseda:
 
Praha 4, Psohlavců 26b
Den vzniku funkce: 11. června 2002
zapsáno 6. prosince 2002
vymazáno 30. prosince 2003
místopředseda:
 
Praha 4, V Malých Domech I 5/583, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 11. června 2002
Den zániku členství: 8. června 2004
zapsáno 30. prosince 2003
vymazáno 31. července 2004
člen dozorčí rady:
 
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
Dačice, Antonínská 56/II, PSČ 38001
Den vzniku členství: 22. dubna 2008
zapsáno 19. května 2008
vymazáno 1. července 2008
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
Dačice, Antonínská 56/II, PSČ 38001
Den vzniku funkce: 10. června 2008
Den zániku funkce: 8. prosince 2009
Den vzniku členství: 22. dubna 2008
Den zániku členství: 8. prosince 2009
zapsáno 1. července 2008
vymazáno 17. prosince 2009
člen:
 
Praha 10, Nad vodovodem 46/202, PSČ 10800
Den vzniku členství: 11. července 2001
Den zániku členství: 27. června 2009
zapsáno 7. ledna 2002
vymazáno 22. července 2009
člen:
 
Praha 5, Přecechtělova 2405/23, PSČ 15500
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 11. července 2001
Den zániku členství: 25. dubna 2006
zapsáno 7. ledna 2002
vymazáno 24. května 2006
člen:
 
Šestajovice, Žitná 599, PSČ 25092
Den vzniku členství: 11. června 2002
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 20. listopadu 2004
člen:
 
Psáry - Dolní Jirčany, Štědřík čp. 157, okres Praha-západ, PSČ 25244
Den vzniku členství: 11. června 2002
Den zániku členství: 24. února 2004
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 24. dubna 2004
místopředseda dozorčí rady:
 
Šestajovice, Žitná 599, PSČ 25092
Den vzniku funkce: 21. září 2004
Den zániku funkce: 4. října 2005
Den zániku členství: 4. října 2005
zapsáno 20. listopadu 2004
vymazáno 22. prosince 2005
člen:
 
Ing. Václav Kupka, CSc.
Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
Den vzniku členství: 11. července 2002
Den zániku členství: 1. srpna 2006
zapsáno 27. září 2002
vymazáno 2. srpna 2006
člen:
 
Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Praha 6 - Řepy, Galandova 17/1240, PSČ 16300
Den vzniku členství: 27. dubna 2004
zapsáno 31. července 2004
vymazáno 20. listopadu 2004
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Ostrava-Poruba, Františka Čechury 4467/20, PSČ 70800
Den vzniku funkce: 27. dubna 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Stěžírky 47, PSČ 50321
Den vzniku funkce: 2. srpna 2006
Den vzniku členství: 2. srpna 2006
zapsáno 2. srpna 2006
vymazáno 18. srpna 2010
člen:
 
Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Praha 5, Trávníčkova 1778/33, PSČ 15500
Den vzniku členství: 27. dubna 2004
Den zániku členství: 24. dubna 2007
zapsáno 20. listopadu 2004
vymazáno 11. května 2007
člen:
 
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
Dačice, Antonínská 56/II, PSČ 38001
Den vzniku členství: 8. června 2004
zapsáno 31. července 2004
vymazáno 19. ledna 2006
člen:
 
Olomouc, Tylova 3, PSČ 77100
Den vzniku funkce: 13. prosince 2005
Den zániku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 13. prosince 2005
Den zániku členství: 25. dubna 2006
Ing. Vlastimil Czabe, byl na základě návrhu akcionáře, na jednání dozorčí rady dne 13. prosince 2005 kooptován v souladu s § 13 odst. 3 Stanov společnosti do dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
zapsáno 19. ledna 2006
vymazáno 24. května 2006
člen:
 
Praha 9, Drahelická 199/8, PSČ 19015
Den vzniku funkce: 10. května 2006
Den vzniku členství: 10. května 2006
Den zániku členství: 10. května 2010
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 18. srpna 2010
člen:
 
Praha 4, Nikoly Vapcarova 3267/1, PSČ 14300
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 29. září 2009
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 9. října 2009
člen dozorčí rady:
 
Ing. Josef Doruška, CSc.
Praha 8 - Kobylisy, Na Hlínách 1786/16, PSČ 18200
Den vzniku členství: 29. září 2009
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 9. října 2009
vymazáno 4. června 2010
člen:
 
Olomouc, Tylova 3, PSČ 77100
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 8. prosince 2009
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 17. prosince 2009
člen:
 
Ing. Mgr. Jiří Nováček
Moravská Třebová, Tyršova 887/7, PSČ 57101
Den vzniku funkce: 25. dubna 2006
Den zániku funkce: 24. dubna 2007
Den vzniku členství: 25. dubna 2006
Den zániku členství: 24. dubna 2007
zapsáno 24. května 2006
vymazáno 11. května 2007
člen dozorčí rady:
 
Stěžírky 47, PSČ 50321
Den vzniku členství: 4. srpna 2010
Den zániku členství: 4. srpna 2014
zapsáno 18. srpna 2010
vymazáno 17. září 2014
člen:
 
Praha 9, Drahelická 199/8, PSČ 19015
Den vzniku členství: 4. srpna 2010
Den zániku členství: 4. srpna 2014
zapsáno 18. srpna 2010
vymazáno 20. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Drahelická 199/8, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku členství: 4. srpna 2010
Den zániku členství: 4. srpna 2014
zapsáno 20. května 2013
vymazáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. Josef Doruška, CSc.
Praha 8 - Kobylisy, Na Hlínách 1786/16, PSČ 18200
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Chrudim, Pardubická 675, PSČ 53701
Den vzniku členství: 24. dubna 2007
Den zániku členství: 26. dubna 2011
zapsáno 11. května 2007
vymazáno 23. května 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Bruslařská 8, PSČ 10200
Den vzniku členství: 24. dubna 2007
Den zániku členství: 21. dubna 2009
zapsáno 11. května 2007
vymazáno 4. května 2009
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, V Kapslovně 2770/3, PSČ 13000
Den vzniku členství: 9. června 2009
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 22. července 2009
vymazáno 4. června 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, V Kapslovně 2770/3, PSČ 13000
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 7. prosince 2010
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 16. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 10 - Malešice, Nad vodovodem 202/46, PSČ 10800
Den vzniku členství: 2. července 2009
Den zániku členství: 5. června 2013
zapsáno 22. července 2009
vymazáno 24. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Ing. Josef Dobruška, CSc.
Praha 8 - Kobylisy, Na Hlínách 1786/16, PSČ 18200
Den vzniku členství: 29. září 2009
zapsáno 9. října 2009
vymazáno 9. října 2009
člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Orlicí, Družstevní 819, PSČ 56201
Den vzniku členství: 1. února 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 17. prosince 2009
vymazáno 4. června 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Na Homolce 23, PSČ 15000
Den vzniku členství: 8. prosince 2009
Den zániku členství: 27. dubna 2010
zapsáno 17. prosince 2009
vymazáno 4. června 2010
člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Orlicí, Družstevní 819, PSČ 56201
Den vzniku funkce: 27. dubna 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 20. května 2013
místopředseda dozorčí rady:
 
Družstevní 819, 562 01 Ústí nad Orlicí
Den vzniku funkce: 27. dubna 2010
Den zániku funkce: 27. dubna 2014
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2014
zapsáno 20. května 2013
vymazáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Na Homolce 23, PSČ 15000
Den zániku funkce: 23. dubna 2013
Den vzniku členství: 27. dubna 2010
Den zániku členství: 23. dubna 2013
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 20. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Ing. Daniel Braun, M.A.
Praha 5, Vlachova 1514/2, PSČ 15500
Den vzniku členství: 7. prosince 2010
zapsáno 16. prosince 2010
vymazáno 23. května 2011
člen dozorčí rady:
 
Ing. Daniel Braun, M.A.
Praha 5, Vlachova 1514/2, PSČ 15500
Den vzniku členství: 26. dubna 2011
Den zániku členství: 9. prosince 2014
zapsáno 23. května 2011
vymazáno 27. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vladimír Bártl, MBA
Most, Průběžná 3140, PSČ 43401
Den vzniku členství: 26. dubna 2011
Den zániku členství: 22. dubna 2014
zapsáno 23. května 2011
vymazáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Nad vodovodem 202/46, Malešice, 108 00 Praha 10
Den vzniku členství: 5. června 2013
Den zániku členství: 5. června 2017
zapsáno 24. června 2013
vymazáno 27. července 2017
člen dozorčí rady:
 
Široká 64/12, Josefov, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 3. září 2013
Den zániku členství: 3. září 2017
zapsáno 11. listopadu 2013
vymazáno 28. listopadu 2017
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Františka Čechury 4467/20, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 10. listopadu 2014
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Františka Čechury 4467/20, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 10. listopadu 2014
vymazáno 6. srpna 2017
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Zámecká 101/2, Fryštát, 733 01 Karviná
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 6. srpna 2017
člen dozorčí rady:
 
Drahelická 199/8, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
zapsáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
Stěžírky 47, 503 12 Stěžery
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
zapsáno 17. září 2014
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ
Štíbrova 1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 24. června 2014
zapsáno 7. října 2014
člen dozorčí rady:
 
V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 24. června 2014
zapsáno 7. října 2014
vymazáno 7. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. JAN GREGOR
U háječku 495, 252 16 Nučice
Den vzniku členství: 24. června 2014
zapsáno 7. října 2014
vymazáno 10. listopadu 2014
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. JAN GREGOR
U háječku 495, 252 16 Nučice
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den zániku funkce: 26. dubna 2016
Den vzniku členství: 24. června 2014
Den zániku členství: 26. dubna 2016
zapsáno 10. listopadu 2014
vymazáno 1. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Rychtářská 2004/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 21. dubna 2015
zapsáno 7. října 2015
členka dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. LENKA JUROŠKOVÁ, Ph.D.
Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku funkce: 26. dubna 2016
Den vzniku členství: 26. dubna 2016
zapsáno 1. července 2016
vymazáno 26. října 2016
členka dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. LENKA DUPÁKOVÁ, Ph.D.
Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku funkce: 26. dubna 2016
Den vzniku členství: 26. dubna 2016
zapsáno 26. října 2016
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Ke Stromečkům 1360, 253 01 Hostivice
Den vzniku funkce: 7. června 2016
Den zániku funkce: 13. prosince 2016
Den vzniku členství: 26. dubna 2016
Den zániku členství: 13. prosince 2016
zapsáno 1. července 2016
vymazáno 28. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku členství: 25. dubna 2017
zapsáno 14. června 2017
vymazáno 27. července 2017
místopředseda dozorčí rady:
 
Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2017
zapsáno 27. července 2017
člen dozorčí rady:
 
Výletní 366/2, Písnice, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. srpna 2017
zapsáno 28. září 2017
člen dozorčí rady:
 
Mgr. et Mgr. MARIE KOTRLÁ
Široká 64/12, Josefov, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 23. ledna 2018
zapsáno 24. února 2018
Akcie:
305 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
499 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 28. ledna 1998
10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 28. ledna 1998
682 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 24. června 1999
30 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 24. června 1999
884 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 1. února 2001
60 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 1. února 2001
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 1. února 2001
vymazáno 6. února 2001
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie lze převádět pouze na právnické nebo fyzické osoby se sídlem resp. bydlištěm na území České republiky, a to pouze se souhlasem valné hromady, učiněným na základě prosté většiny platných hlasů.
zapsáno 6. února 2001
vymazáno 23. května 2001
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 157 300,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie lze převádět pouze na právnické nebo fyzické osoby se sídlem resp. bydlištěm na území České republiky, a to pouze se souhlasem valné hromady, učiněným na základě prosté většiny platných hlasů.
zapsáno 23. května 2001
vymazáno 18. března 2002
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie lze převádět pouze na právnické nebo fyzické osoby se sídlem resp. bydlištěm na území České republiky, a to pouze se souhlasem valné hromady, učiněným na základě prosté většiny platných hlasů.
zapsáno 18. března 2002
vymazáno 31. července 2002
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 222 000,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie lze převádět pouze na právnické nebo fyzické osoby se sídlem resp. bydlištěm na území České republiky, a to pouze se souhlasem valné hromady, učiněným na základě prosté většiny platných hlasů.
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 19. listopadu 2003
8 900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 239 500,- Kč
Akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie lze převádět pouze na právnické nebo fyzické osoby se sídlem resp. bydlištěm na území České republiky, a to pouze se souhlasem valné hromady, učiněným na základě prosté většiny platných hlasů.
zapsáno 19. listopadu 2003
vymazáno 28. listopadu 2016
10 988 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 239 500,- Kč
Akcie lze převádět pouze s předchozím souhlasem akcionáře učiněným jeho rozhodnutím v působnosti valné hromady.
zapsáno 28. listopadu 2016
Základní kapitál:
305 000 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
500 000 000,- Kč
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 28. ledna 1998
685 000 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 24. června 1999
890 000 000,- Kč
zapsáno 24. června 1999
vymazáno 23. května 2001
1 399 970 000,- Kč
zapsáno 23. května 2001
vymazáno 18. března 2002
1 780 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 18. března 2002
vymazáno 31. července 2002
1 975 800 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 31. července 2002
vymazáno 19. listopadu 2003
2 131 550 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. listopadu 2003
vymazáno 28. listopadu 2016
2 631 626 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 28. listopadu 2016
Ostatní skutečnosti:
název společnosti v cizích jazycích: anglicky Czech Guarantee and Development Bank, Stock Company německy Tschchische Garantie- und Entwicklungsbank, Aktiengeselschaft francouzsky Bangue Tchegue de Garantie et Developpement, société anonyme španělsky Banco Checo de Fianza y Desarrollo, Sociedad Anónima
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 24. června 1999
akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy
zapsáno 28. ledna 1992
základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%
zapsáno 28. ledna 1992
vymazáno 7. září 1994
dne 26.4.1994 schválila valná hromada nové znění stanov
zapsáno 7. září 1994
vymazáno 17. září 2014
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 10.9.2003
zapsáno 19. listopadu 2003
vymazáno 20. listopadu 2012
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 23.10.2012
zapsáno 20. listopadu 2012
vymazáno 17. září 2014
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 3. 9. 2013
zapsáno 11. listopadu 2013
vymazáno 17. září 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 17. září 2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů dozorčí rady: 9
zapsáno 17. září 2014
vymazáno 28. ledna 2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 9
zapsáno 28. ledna 2017
Jediný akcionář: Česká republika
zapsáno 3. září 2015
Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionů sedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222 ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých).
zapsáno 28. listopadu 2016

Originál výpisu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Údaje byly staženy 1. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 44848943 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 44848943 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů