Farma Veles a.s. , Malečov IČO 04986211 - Obchodní rejstřík firem

NÁZEV: Farma Veles a.s. Farma Veles a.s. - logo
IČO:04986211
Z. KAPITÁL: 2.0 miliony Kč
SCHRÁNKA:  wp2ucdp
DIČ (DPH): CZ04986211, Detail plátce DPH
ADRESA: Březí 49, 400 02 Malečov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Malečov 49 40002

Poslední změny

a události Farma Veles a.s.

27.7.2023     Nová listina ve sbírce listin: B 2575/SL25/KSUL účetní závěrka [2022] R
27.7.2023     Nová listina ve sbírce listin: B 2575/SL26/KSUL účetní závěrka [2022] Př
23.11.2022     Změna: Člen představenstva Mgr. TEREZA ŠEBOVÁ
12.9.2022     Nová listina ve sbírce listin: B 2575/SL23/KSUL účetní závěrka [2021] Př
12.9.2022     Nová listina ve sbírce listin: B 2575/SL24/KSUL účetní závěrka [2021] R
23.8.2022     Vymazán akcionář De Barte holding a.s., IČO: 06404472
23.8.2022     Změna akcie 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ... 1 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000.0000,- Kč ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (26)

Farma Veles a.s. – obchodní rejstřík, aktuální výpis

Datum vzniku a zápisu
21. duben 2016 
Spisová značka
B 2575/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
Obchodní firma
Farma Veles a.s.
Sídlo
Březí 49, 400 02 Malečov
Identifikační číslo
04986211 
Právní forma
Akciová společnost 
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností náležející do živnosti volné: 1. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. 2. chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby). 3. výroba potravinářských a škrobárenských výrobků. 4. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. 5. velkoobchod a maloobchod. 6. ubytovací služby.

Statutární orgán - představenstvo

Místopředseda představenstva
Luděk Prušák
okres Litoměřice
Den vzniku funkce: 30. listopad 2021
Den vzniku členství: 12. říjen 2021
Předseda představenstva
EGIDA CZECH a.s. IČO: 25752367
V Šáreckém údolí 764/1, Dejvice, 160 00 Praha
Den vzniku funkce: 30. listopad 2021
Den vzniku členství: 30. listopad 2021
Při výkonu funkce zastupuje

Počet členů
2
Způsob jednání
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně, a to s výjimkou právních jednání, (a) pokud dochází k dispozici s majetkem společnosti v hodnotě nad 1.000.000 Kč (jeden milión korun českých) (ať již jednorázově nebo v rámci více souvisejících transakcí), nebo (b) pokud dochází k převzetí závazku společnosti v téže hodnotě (ať již jednorázově nebo v rámci více souvisejících transakcí), kdy v těchto případech zastupují společnost vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Jarmil Šeba
okres Mělník
Den vzniku členství: 30. listopad 2021

Počet členů
1
Akcie
Akcionářem A se rozumí právnická nebo fyzická osoba vlastnící (a) kteroukoliv z patnácti (15) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení akcií č. 09 až 23, vydaných společností a (b) jednu (1) akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), číselné označení akcie č. 03 (výše pod písm. (a) a (b) tohoto článku uvedené akcie anebo akcie nahrazující kterékoliv z výše pod písm. (a) a (b) tohoto článku uvedených akcií společně dále jen Akcie A) a Akcionářem B se rozumí právnická nebo fyzická osoba vlastnící kteroukoliv z pěti (5) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení akcií č. 04 až 08 (uvedené akcie anebo akcie nahrazující kterékoliv z těchto akcií společně dále jen Akcie B) (Akcie A a Akcie B společně dále též Akcie. Akcionář A a Akcionář B společně dále též Akcionáři). Nejedná-li se o převod Akcií mezi Akcionáři, nesmí Akcionář B bez předchozího písemného souhlasu Akcionáře A: (i) prodat, převést, postoupit ani jinak zcizit kteroukoli ze svých Akcií B. (ii) zřídit ani strpět zřízení jakéhokoli práva třetí osoby ke kterékoli ze svých Akcií B. (iii) uzavřít jakoukoli smlouvu týkající se práv spojených s kteroukoli z Akcií B. ani (iv) zavázat se k provedení kteréhokoli z jednání uvedeného pod body (i) (iii) tohoto článku v budoucnu. Akcionář A je oprávněn převést veškeré či kteroukoliv ze svých Akcií A na Spřízněnou osobu (jak je tento pojem definován v Akcionářské smlouvě), za podmínky že: (i) Spřízněná osoba spolu s nabytím příslušných Akcií A přistoupí k akcionářské smlouvě uzavřené mezi Akcionář dne 22. srpna 2022, ve znění pozdějších dodatků (dále jen Akcionářská smlouva). a (ii) Akcionář A postoupí veškerá své práva a pohledávky a převede veškeré své povinnosti za společností, které vznikly na základě Akcionářské smlouvy, na Spřízněnou osobu, a taková Spřízněná osoba všechna taková práva a povinnosti v celém rozsahu přijme. Každý z Akcionářů je oprávněn převést jakékoli své Akcie (tedy nikoliv jen některé z nich) na třetí osobu (dále též Zájemce), avšak pouze při splnění následujících podmínek: (i) převod Akcií Akcionářem, jež má v úmyslu své Akcie převést (dále jen Nabízející strana) Zájemci musí být transakcí uskutečňovanou v dobré víře a za podmínek obvyklých v obchodním styku. (ii) Nabízející strana písemně oznámí druhému Akcionáři (dále též Oslovená strana) svůj záměr převést veškeré své Akcie Zájemci, a to před tím, než uzavře se Zájemcem jakékoliv závazné ujednání týkající se převodu svých Akcií. (iii) bezodkladně po obdržení indikativní nabídky od Zájemce je Nabízející strana povinna předložit Oslovené straně písemnou nabídku na převod Akcií (dále též Nabídka), která musí obsahovat nejméně: (a) identifikaci osoby Zájemce (včetně předložení dokumentace osvědčující právo konkrétních fyzických osob jednat za Zájemce) a označení všech Akcií, které Nabízející strana vlastní a které mají být předmětem převodu na Zájemce. (b) kopii výše uvedené nabídky Zájemce (včetně uvedení veškerých podmínek navrhovaného převodu), zejména kupní ceny za převáděné Akcie a její splatnosti, je-li sjednávána. (c) podmínky případného převodu převáděných Akcií na Oslovenou stranu, které musejí být totožné s podmínkami převodu převáděných Akcií na Zájemce. a (d) lhůtu, ve které může příslušná Oslovená strana přijmout nabídku na převod nabízených Akcií, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení Nabídky příslušné Oslovené straně, a bude doložena doklady prokazujícími, že Nabídka Zájemce je nabídkou učiněnou v dobré víře a že Zájemce je bonitní osobou a má zajištěn dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny za převáděné Akcie. V případě, že Oslovená strana přijme Nabídku ve lhůtě stanovené v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, jsou Akcionáři povinni uzavřít smlouvu o převodu převáděných Akcií za podmínek Nabídky do třiceti (30) kalendářních dnů od přijetí Nabídky Oslovenou stranou. V případě, že se Oslovená strana (i) nevyjádří, zda Nabídku přijímá ve lhůtě stanovené v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, nebo (ii) písemně vyjádří, že Nabídku nepřijímá, je Nabízející strana oprávněna převést všechny nabízené Akcie (nikoli pouze některé z nich) Zájemci, avšak výlučně za podmínek stanovených v Nabídce. Akcionáři sjednávají, že právo Nabízející strany dle předchozí věty zaniká po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta sjednaná v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, nebo ode dne, kdy Nabízející strana obdržela písemné oznámení Oslovené strany o tom, že Oslovená strana nemá zájem přijmout Nabídku, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Další podmínky a postup v případě dispozice s Akciemi jsou upraveny v Akcionářské smlouvě.
počet 1 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
Akcionářem A se rozumí právnická nebo fyzická osoba vlastnící (a) kteroukoliv z patnácti (15) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení akcií č. 09 až 23, vydaných společností a (b) jednu (1) akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), číselné označení akcie č. 03 (výše pod písm. (a) a (b) tohoto článku uvedené akcie anebo akcie nahrazující kterékoliv z výše pod písm. (a) a (b) tohoto článku uvedených akcií společně dále jen Akcie A) a Akcionářem B se rozumí právnická nebo fyzická osoba vlastnící kteroukoliv z pěti (5) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení akcií č. 04 až 08 (uvedené akcie anebo akcie nahrazující kterékoliv z těchto akcií společně dále jen Akcie B) (Akcie A a Akcie B společně dále též Akcie. Akcionář A a Akcionář B společně dále též Akcionáři). Nejedná-li se o převod Akcií mezi Akcionáři, nesmí Akcionář B bez předchozího písemného souhlasu Akcionáře A: (i) prodat, převést, postoupit ani jinak zcizit kteroukoli ze svých Akcií B. (ii) zřídit ani strpět zřízení jakéhokoli práva třetí osoby ke kterékoli ze svých Akcií B. (iii) uzavřít jakoukoli smlouvu týkající se práv spojených s kteroukoli z Akcií B. ani (iv) zavázat se k provedení kteréhokoli z jednání uvedeného pod body (i) (iii) tohoto článku v budoucnu. Akcionář A je oprávněn převést veškeré či kteroukoliv ze svých Akcií A na Spřízněnou osobu (jak je tento pojem definován v Akcionářské smlouvě), za podmínky že: (i) Spřízněná osoba spolu s nabytím příslušných Akcií A přistoupí k akcionářské smlouvě uzavřené mezi Akcionář dne 22. srpna 2022, ve znění pozdějších dodatků (dále jen Akcionářská smlouva). a (ii) Akcionář A postoupí veškerá své práva a pohledávky a převede veškeré své povinnosti za společností, které vznikly na základě Akcionářské smlouvy, na Spřízněnou osobu, a taková Spřízněná osoba všechna taková práva a povinnosti v celém rozsahu přijme. Každý z Akcionářů je oprávněn převést jakékoli své Akcie (tedy nikoliv jen některé z nich) na třetí osobu (dále též Zájemce), avšak pouze při splnění následujících podmínek: (i) převod Akcií Akcionářem, jež má v úmyslu své Akcie převést (dále jen Nabízející strana) Zájemci musí být transakcí uskutečňovanou v dobré víře a za podmínek obvyklých v obchodním styku. (ii) Nabízející strana písemně oznámí druhému Akcionáři (dále též Oslovená strana) svůj záměr převést veškeré své Akcie Zájemci, a to před tím, než uzavře se Zájemcem jakékoliv závazné ujednání týkající se převodu svých Akcií. (iii) bezodkladně po obdržení indikativní nabídky od Zájemce je Nabízející strana povinna předložit Oslovené straně písemnou nabídku na převod Akcií (dále též Nabídka), která musí obsahovat nejméně: (a) identifikaci osoby Zájemce (včetně předložení dokumentace osvědčující právo konkrétních fyzických osob jednat za Zájemce) a označení všech Akcií, které Nabízející strana vlastní a které mají být předmětem převodu na Zájemce. (b) kopii výše uvedené nabídky Zájemce (včetně uvedení veškerých podmínek navrhovaného převodu), zejména kupní ceny za převáděné Akcie a její splatnosti, je-li sjednávána. (c) podmínky případného převodu převáděných Akcií na Oslovenou stranu, které musejí být totožné s podmínkami převodu převáděných Akcií na Zájemce. a (d) lhůtu, ve které může příslušná Oslovená strana přijmout nabídku na převod nabízených Akcií, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení Nabídky příslušné Oslovené straně, a bude doložena doklady prokazujícími, že Nabídka Zájemce je nabídkou učiněnou v dobré víře a že Zájemce je bonitní osobou a má zajištěn dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny za převáděné Akcie. V případě, že Oslovená strana přijme Nabídku ve lhůtě stanovené v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, jsou Akcionáři povinni uzavřít smlouvu o převodu převáděných Akcií za podmínek Nabídky do třiceti (30) kalendářních dnů od přijetí Nabídky Oslovenou stranou. V případě, že se Oslovená strana (i) nevyjádří, zda Nabídku přijímá ve lhůtě stanovené v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, nebo (ii) písemně vyjádří, že Nabídku nepřijímá, je Nabízející strana oprávněna převést všechny nabízené Akcie (nikoli pouze některé z nich) Zájemci, avšak výlučně za podmínek stanovených v Nabídce. Akcionáři sjednávají, že právo Nabízející strany dle předchozí věty zaniká po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta sjednaná v článku 6, odst. 1, bod (iii), písm. (d) stanov, nebo ode dne, kdy Nabízející strana obdržela písemné oznámení Oslovené strany o tom, že Oslovená strana nemá zájem přijmout Nabídku, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Další podmínky a postup v případě dispozice s Akciemi jsou upraveny v Akcionářské smlouvě.
počet 20 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
Základní kapitál
2 001 000,-Kč
Splaceno: 100 %

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listinyTyp listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 2575/SL26/KSUL účetní závěrka [2022] Př 13.04.2023 27.07.2023 3
B 2575/SL25/KSUL účetní závěrka [2022] R 13.04.2023 27.07.2023 1
B 2575/SL24/KSUL účetní závěrka [2021] R 06.04.2022 12.09.2022 1
Sbírka listin Farma Veles a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Farma Veles a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Farma Veles a.s. Údaje byly staženy 15. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 04986211 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 04986211 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Farma Veles a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz


Otázky a odpovědi ke společnosti Farma Veles a.s.

  • Jaká je poslední změna u firmy Farma Veles a.s. v rejstříku?

    Nová listina ve sbírce listin 27.7.2023 . Další změny u firmy.

  • Kde je sídlo firmy Farma Veles a.s.?

    Sídlo firmy Farma Veles a.s. je Březí 49, 400 02 Malečov. Další firmy na této adrese.Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V