PRAGOPROJEKT, a.s., Praha IČO 45272387 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s. - logo
IČO:45272387
Z. KAPITÁL:60.4 milionů Kč
SCHRÁNKA:  4kifr54
DIČ: CZ45272387, Detail DIČ
ADRESA: K Ryšánce 1668/16, Krč, 147 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
K Ryšánce 1668 Praha 14700

Kontakty PRAGOPROJEKT, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON226 066 111  - ústředna
EMAILmailbox@pragoprojekt.cz
WWWwww.pragoprojekt.cz

Poslední změny

a události PRAGOPROJEKT, a.s.

28.3.2017    Registrována nová emise CP PRAGOPROJEKT, 120835ks/500CZK
11.7.2016    Zapsán akcionář PRAGOCONSULT spol. s r.o., IČO: 49623907
11.7.2016    Změna akcie 120 835 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč Převod akcií podléhá předchozímu ... 120 835 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč  ...
11.7.2016    Zápis ostatních skutečností: Změna stanov ke dni 21.6.2016. ...
6.8.2015    Registrována nová emise CP PRAGOPROJEKT PRAHA, 120835ks/500CZK
6.8.2015    Zrušena emise CP PRAGOPROJEKT PRAHA
14.7.2015    Změna: Člen představenstva, předseda Ing. Marek Svoboda

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (28) |  sbírka listin (66)

Datum vzniku a zápisu:
1. května 1992
Spisová značka:
B 1434 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo:
Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
Identifikační číslo:
45272387
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
výkon zeměměřičských činností
geologické práce
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Vršovická 671/77, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014
Způsob jednání:
Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim za společnost předsedou představenstva, a nebo na základě vykonávané funkce v rozsahu jednání stanoveného organizačním řádem.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014
Jediný akcionář:
PRAGOCONSULT spol. s r.o., IČ: 496 23 907
Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
Akcie:
120 835 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Základní kapitál:
60 417 500,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku PRAGOPROJEKT, s.p.
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zapisuje se změna stanov ze dne 1.7.1992.
Zapisuje se změna stanov ze dne 27.7.1993.
Zapisuje se změna stnov ze dne 27.7.1993.
Změna stanov ze dne 12.6.1995.
Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti NMS, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173. Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Nové znění stanov ze dne 25.6.2014.
Valná hromada společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 10. 4. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za sídlištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) přijala následující usnesení: Valná hromada rozhoduje takto: a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 3. 3. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionářem Společnosti s počtem 111 910 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa); b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 4. 3. 2015; c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 16 785 963,28 Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set osmdesát pět tisíc devět set šedesát tři korun českých a dvacet osm haléřů), této pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích; d)rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, tj. všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, v celkovém počtu 8 925 (slovy: osm tisíc devět set dvacet pět) o souhrnné jmenovité hodnotě 4 462 500 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát dva tisíc pět set korun českých) na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; e)určuje, že výše protiplnění za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) činí částku 1 880 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/753/2015 ze dne 26. 2. 2015 vypracovaným dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055; f)určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 kalendářních dní ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím Společnosti, které přešly na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,16 % p. a. a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba společnost CYRRUS zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z důvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod písm. h), hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle písm. h); g)konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanoveními § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT zaniklo; h)určuje, že pověřená osoba společnost CYRRUS vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54 Praha 4, nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.pragoprojekt.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výplaty protiplnění dle výše uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., provede pověřená osoba, společnost CYRRUS výplatu protiplnění na tento bankovní účet. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto písm. h) identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, není hlavní akcionář PRAGOCONSULT, Společnost ani pověřená osoba společnost CYRRUS v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě a po tuto dobu prodlení s identifikací bankovního účtu rovněž nevzniká oprávněné osobě právo na obvyklý úrok ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; i)pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
Změna stanov ke dni 29.6.2015.
Změna stanov ke dni 21.6.2016.

Originál výpisu PRAGOPROJEKT, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1434/SL67/MSPH účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 31.12.2013 26.09.2014 49
B 1434/SL66/MSPH notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1025/2014 25.06.2014 25.07.2014 22
B 1434/SL65/MSPH ostatní zápis z VH 26.06.2013 06.08.2013 2
Sbírka listin PRAGOPROJEKT, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík PRAGOPROJEKT, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy PRAGOPROJEKT, a.s. Údaje byly staženy 23. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45272387 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45272387 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
PRAGOPROJEKT, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů