Sokolovské strojírny a. s., Sokolov IČO 45359105 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Sokolovské strojírny a. s. Sokolovské strojírny a. s. - logo
IČO:45359105
Z. KAPITÁL:39.3 milionů Kč
SCHRÁNKA:  497sihv
DIČ: CZ45359105, Detail DIČ
ADRESA: Chebská 200, 356 01 Sokolov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Chebská 200 Sokolov 35601

Kontakty Sokolovské strojírny a. s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON352 621 125  - sekretariát
EMAILkrsj@seznam.cz
WWWwww.sokstr.cz

Poslední změny

a události Sokolovské strojírny a. s.

27.5.2015    Nová listina ve sbírce listin: B 192/SL65/KSPL insolvenční rozhodnutí 51 INS 13402/2015 - A - 2 - zahájeno
25.5.2015    Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 13402/2015-A-2 ze dne 22.5.2015. Účinky ...
28.4.2015    Nová listina ve sbírce listin: B 192/SL62/KSPL rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce - 3x
28.4.2015    Nová listina ve sbírce listin: B 192/SL63/KSPL ostatní zápis z VH
28.4.2015    Nová listina ve sbírce listin: B 192/SL64/KSPL notářský zápis [Nz 149/2014] rozhodnutí
8.4.2015    Člen dozorčí rady Marcela Svobodová
8.4.2015    Člen dozorčí rady Andrea Karlová

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (28) |  sbírka listin (65)

Datum vzniku a zápisu:
1. května 1992
Spisová značka:
B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:
Sokolovské strojírny a. s.
Sídlo:
Chebská 200, 356 01 Sokolov
Identifikační číslo:
45359105
Právní forma:
Akciová společnost
založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu 7 č. j. 7 N 124/92, 7 NZ 122/92 ze dne 25. 4. 1992.
Předmět podnikání:
zámečnictví
projektování elektrických zařízení
stavba strojů s mechanickým pohonem
výroba a montáž nevýbušných zásobníků do 130 m3 v režimu živnosti volné
poskytování telekomunikačních služeb
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
silniční motorová doprava nákladní
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
plnění nádob plyny
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
administrativní práce
topenářství
opravy ostatních dopravních prostředků
kovoobráběčství
projektová činnost ve výstavbě
výroba rozvaděčů nízkého napětí
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
oprávnění k provádění montáže, údržby a oprav strojního a elektronického zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti strojírenských technologií
ubytovací služby
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda představenstva:
 
Bc. Ing. Jiří Krš
Gen. Svobody 313, 356 01 Březová
Den vzniku funkce: 1. července 2013
Den vzniku členství: 29. června 2013
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Způsob jednání: a) Zastupování společnosti - společnost zastupuje a jejím jménem jedná představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. b) Podepisování za společnost - za společnost podepisuje jeden člen představenstva. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména.
Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
 
Seifertova 1834, 356 01 Sokolov
Den vzniku členství: 29. června 2013
Člen dozorčí rady:
 
Květná 9, 357 09 Krajková
Den vzniku členství: 29. června 2013
Počet členů:
2
Akcie:
24 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
152 833 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:
39 283 300,- Kč
Splaceno: 100%
představující majetek oceněný v účetnictví dle privatizačního projektu po převodu zvláštního rezervního fondu a po úpisu emise akcií.
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Usnesení valné hromady ze dne 11.6.1999: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 20.675.000,- Kč, slovy: dvacetmilionůšestsetsedmdesátpět- tisíckorunčeských, upisováním zaměstnaneckých akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, může být tedy upsáno 20.675 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie budou znít na jméno, jejich převoditelnost bude vázána rozhodnutím představenstva společnosti. Akcie budou vydány jako veřejně neobchodovatelné listinné cenné papíry.
Přednostní právo na upisování zaměstnaneckých akcií mohou podle § 204a obchodního zákoníku uplatnit pouze majitelé zaměstnaneckých akcií. Protože společnost ke dni valné hromady zaměstnanecké akcie nemá, nelze na upisování výše uvedených akcií přednostní právo uplatnit. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům. Výběrem určených zájemců valná hromada pověřuje představenstvo společnosti. Výběr bude proveden s cílem stabilizovat a motivovat zaměstnance společnosti.
Místem pro upisování akcií je kancelář generálního ředitele Sokolovských strojíren a. s. ve správní budově v sídle společnosti v Sokolově, Chebské ulici. Lhůta pro upisování akcií je čtrnáctidenní a počne běžet čtyřicátým dnem po doručení oznámení společnosti o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění rejstříkovým soudem. Začátek lhůty bude oznámen v Obchodním věstníku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě a bude z 99% kryt z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let. 1% emisního kursu akcií, tj. 10,- Kč je upisovatel povinen splatit na účet č. 125, a to tak, že nejméně 50% částky odpovídající počtu upsaných akcií je povinen splatit do 60 dnů od úpisu akcií, zbylou část nejpozději do 12 měsíců od úpisu akcií.
S upisovanými akciemi jsou spojena veškerá práva náležející zaměstnaneckým akciím podle zákona a podle stanov společnosti.
Usnesení valné hromady ze dne 28.06.2013: valná hromada společnosti Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem: Sokolov, Chebská 2096, IČ: 453 59 105, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Sokolovské strojírny, a.s. z důvodu jednak povinnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které jsou v jejím vlastnictví, ve smyslu ustanovení § 116b odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a součastně i povinnost společnosti přijmout opatření ve smyslu ustanovení § 193 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, když ztráta společnosti dle poslední řádné účetní závěrky dosáhla výše poloviny základního kapitálu společnosti, a jako nejvhodnější opatření se jeví snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížené části základního kapitálu bude užita k úhradě vzniklé ztráty. Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 374.224.700,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů dvě stě dvacet čtyři tisíc sedm set korun českých, tedy z výše základního kapitálu 413.508.000,- Kč, slovy čtyřista třináct miliónů pět set osm tisíc korun českých, na jeho výši 39.283.300,- Kč, slovy třicet devět miliónů miliónů dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta korun českých. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v části vzetím z oběhu akcií ve vlastnictví společnosti, a to akcií na jméno v počtu 20.675 ks, slovy dvacet tisíc šest set sedmdesát pět kusů, jejichž nominální hodnota činí 20.675.000,- Kč, slovy dvacet miliónů šest set sedmdesát pět tisíc korun českých, a současně snížením jmenovité hodnoty akcií na majitele tak, že jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena desetkrát, tj. takto bude snížen základní kapitál společnosti o 353.549.700,- Kč, slovy tři sta padesát tři miliónů pět set čtyřicet devět tisíc sedm set korun českých, tj. 24, slovy dvacet čtyři kusů, akcií o dosavadní nominální hodnotě 10.000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, se bude snižovat na nominální hodnotu 1.000.000.,- Kč, slovy jeden milión korun českých, a 152 833, slovy jedno sto padesát dva tisíc osm set třicet tři, kusů o nominální hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, se bude snižovat na nominální hodnotu 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých. Akcionáři budou povinni předložit společnosti své akcie k výměně nejpozději do 30, slovy třiceti, dnů ode dne zveřejnění zápisů o snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem Sokolov, Chebská 2096, IČ: 453 59 105, uložila představenstvu společnosti předložit na mimořádné valné hromadě společnosti písemně seznam učiněných a případně návrh na opatření pro budoucí rozvoj společnosti.
Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:
Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 13402/2015-A-2 ze dne 22.5.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 22.5.2015 v 13:38 hodin.

Originál výpisu Sokolovské strojírny a. s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 192/SL65/KSPL insolvenční rozhodnutí 51 INS 13402/2015 - A - 2 - zahájeno 22.05.2015 27.05.2015 1
B 192/SL64/KSPL notářský zápis [Nz 149/2014] rozhodnutí 29.05.2014 28.04.2015 17
B 192/SL63/KSPL ostatní zápis z VH 05.05.2014 28.04.2015 2
Sbírka listin Sokolovské strojírny a. s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Sokolovské strojírny a. s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Sokolovské strojírny a. s. Údaje byly staženy 30. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45359105 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45359105 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Sokolovské strojírny a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů