Výstaviště České Budějovice a.s., České Budějovice IČO 60827475 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Výstaviště České Budějovice a.s. Výstaviště České Budějovice a.s. - logo
IČO:60827475
Z. KAPITÁL:248.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  h8ygze5
DIČ: CZ60827475, Detail DIČ
ADRESA: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Husova tř. 523 České Budějovice 37005

Kontakty Výstaviště České Budějovice a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON387 714 213
EMAILinfo@vcb.cz
WWWwww.vcb.cz

Poslední změny

a události Výstaviště České Budějovice a.s.

12.3.2018    Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. ...
12.3.2018    Vymazán způsob jednání: Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za ...
29.12.2017    Změna: Člen dozorčí rady, místopředseda Mgr. VÍT DOLEŽÁLEK, změna adresy
7.12.2017    Změna: Člen dozorčí rady, předseda Mgr. Ondřej Mareček
7.12.2017    Změna: Člen představenstva, místopředseda Mgr. Ing. Zdeněk Volf
7.12.2017    Zapsán člen dozorčí rady, místopředseda Mgr. VÍT DOLEŽÁLEK
7.12.2017    Vymazán člen představenstva Mgr. Ing. Zdeněk Volf

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (52) |  sbírka listin (74)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
B 626 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
Výstaviště České Budějovice a.s.
Sídlo:
Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ 370 21
Identifikační číslo:
60827475
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Truhlářství, podlahářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
č.p. 166, 438 01 Lipno
Den vzniku funkce: 27. července 2016
Den vzniku členství: 26. července 2016
místopředseda představenstva:
 
Mgr. Ing. ZDENĚK VOLF
J. Dietricha 920/23, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
Den vzniku funkce: 30. října 2017
Den vzniku členství: 15. prosince 2016
člen představenstva:
 
Osvobození 2001, 393 01 Pelhřimov
Den vzniku členství: 4. února 2016
Počet členů:
5
Způsob jednání:
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Mohelnická 573/1, Kbely, 197 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 19. října 2017
Den vzniku členství: 6. října 2017
místopředseda dozorčí rady:
 
Skácelova 378, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Den vzniku funkce: 27. října 2017
Den vzniku členství: 12. října 2017
člen dozorčí rady:
 
Kolodějská 410, 375 01 Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 24. června 2016
Počet členů:
3
Jediný akcionář:
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČ: 492 41 494
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
Akcie:
248 455 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
248 455 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v raze. V zakladatelské listině učiněné vo formě notářského zápisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu č. 26040 státní- ho subjektu PARK CENTRUM - propagační a tisková služba MZe ČR,
Husova 523, 370 21 České Budějovice. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy.
Rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.1995 byly přijaty změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného dne 14.6.1995.
Rozhodnutím valné hromady a.s. bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě přestavenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
Řádná valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 21, identifikační číslo: 608 27 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. B 626 (dále jen "Společnost") konaná dne 9. května 2017 v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen "ZOK"): I. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 492 41 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 30. 3. 2017 předložením výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě je akcionářem Společnosti. V souladu s § 275, odst. 3) ZOK práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 225 841 kusů (slovy dvě stě dvacet pět tisíc osm set čtyřicet jeden kus) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,90 % (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 90,90% (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Konstatuje a osvědčuje, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu, a že Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 30. 3. 2017. III. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. IV. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.167,- Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). V. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2592-116-2017 ze dne 21. 2. 2017, který vypracoval STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2016. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Hodnotu jedné akcie společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovujeme pro výše uvedený účel na 2 167,- Kč. VI. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která je oprávněna poskytovat služby jako banka. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s. VII. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 387 714 213, e-mail: info@vcb.cz. VIII. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která ostatním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle § 388 odst. 1 ZOK. Oprávněným osobám bude protiplnění poskytnuto bezhotovostním převodem nebo peněžní poukázkou. IX. Společnost Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2. ZOK).

Originál výpisu Výstaviště České Budějovice a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 626/SL74/KSCB notářský zápis [300/2014] 02.10.2014 09.12.2014 28
B 626/SL73/KSCB ostatní Zápis z jednání valné hromady 02.10.2014 01.12.2014 26
B 626/SL72/KSCB ostatní Zápis ze schůze dozorčí rady 27.06.2014 24.10.2014 1
Sbírka listin Výstaviště České Budějovice a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Výstaviště České Budějovice a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Výstaviště České Budějovice a.s. Údaje byly staženy 15. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60827475 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60827475 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výstaviště České Budějovice a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: výstaviště české budějovice, vcb české budějovice, výplata akcíí výstaviště české budějovice 2017, výstaviště české budějovice volná pracovní místa, psč české budějovice, mapa výstaviště české budějovice, mze volná místa
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů