Alšova jihočeská galerie , Hluboká nad Vltavou IČO 00073512 - Obchodní rejstřík firem

NÁZEV: Alšova jihočeská galerie Alšova jihočeská galerie - logo
IČO:00073512
FORMA:Příspěvková organizace
SCHRÁNKA:  xnxkgsd
DIČ (DPH): CZ00073512 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Hluboká nad Vltavou 144 37341

Kontakty Alšova jihočeská galerie

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON:387 967 120
EMAIL:office@ajg.cz
WWW:www.ajg.cz

Poslední změny

a události Alšova jihočeská galerie

21.3.2024     Nabídky práce: Alšova jihočeská galerie inzeruje 2 aktivní pracovní pozice
9.2.2016     Změna: Člen představenstva Mgr. Aleš Seifert
9.2.2016     Vymazán člen představenstva Mgr. Aleš Seifert
9.2.2016     Změna sídla z Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou na Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
2.2.2016     Změna názvu z Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou na Alšova jihočeská galerie
17.10.2012     Nová listina ve sbírce listin: Pr 125/SL 12 ostatní - Jmenovací dekret
17.10.2012     Nová listina ve sbírce listin: Pr 125/SL 13 ostatní - Dohoda o rozvázání prac.poměru

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (13)

Alšova jihočeská galerie – obchodní rejstřík, aktuální výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1980 
Spisová značka
Pr 125/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
Obchodní firma
Alšova jihočeská galerie
Sídlo
Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Identifikační číslo
00073512 
Právní forma
Příspěvková organizace 
Předmět činnosti
vymezení hlavního účelu - předmět činnosti : 1. alšova jihočeská galerie v hluboké nad vltavou (dále jen \"organizace\") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby. 2. zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. předmět hlavní činnosti: účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi: 1. provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13.století do současnosti, se zvláštním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (ces) ministerstva kultury čr. sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů. 2. spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3. sbírku spravuje podle zákona č.122/2000 sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 4. ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 5. sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. 6.provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 7. pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti. 8. výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst.6 až 8 a § 10a zákona č.483/2004 sb. k tomu účelu jsou stanoveny následující standardy: a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné ministerstvem kultury čr (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 sb.) b) standard časové dostupnosti - muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 sb.) - muzeum pořádá každoročně muzejní programy ( vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin apod. (dle § 10a odst.2 písm. b) zák. č. 483/2004 sb.) - muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programech nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 sb.) - muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o historii výtvarného umění území, na němž působí i z něhož shromažďuje své sbírky, nebo informací o ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 sb.). k tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.) - muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádosti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák. č. 483/2004 sb.) c) standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagogického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 sb.) d) standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 sb.) v souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti: 9. pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 sb.). 10. vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti 11. na základě pověření ministerstva kultury české republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 12. v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými partnery i zahraničními partnery. 13. vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. poskytuje reklamní služby pri zpřístupňování svých sbírek. zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 14. ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky ministerstva kultury č.275/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 15. umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 sb., v platném znění a interním badatelským řádem.

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. Aleš Seifert
Jihlava
Den vzniku funkce: 1. červenec 2012

Způsob jednání
Jménem organizace jedná ředitel samostatně v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Ředitel za organizaci podepisuje tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Zřizovatel
Jihočeský kraj IČO: 70890650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listinyTyp listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
Pr 125/SL 13 ostatní - Dohoda o rozvázání prac.poměru 29.04.2011 17.10.2012 2
Pr 125/SL 12 ostatní - Jmenovací dekret 01.07.2012 17.10.2012 2
Pr 125/SL 11 podpisové vzory 01.12.2005 04.06.2007 1
Sbírka listin Alšova jihočeská galerie
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Alšova jihočeská galerie

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Alšova jihočeská galerie. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00073512 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00073512 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Alšova jihočeská galerie - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz


Otázky a odpovědi ke společnosti Alšova jihočeská galerieObchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V